สรุปความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมขบวนเรือฯ สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย

สรุปความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมขบวนเรือฯ สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย มีขั้นตอนพระราชพิธีเพียงอย่างเดียว ได้แก่ การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดขึ้นในช่วงเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวรารามฯ กำหนดวันประกอบพระราชพิธีในวันที่ 24 ตุลาคม 2562

ขณะนี้ กองทัพเรือ ผู้รับผิดชอบหลักอยู่ในระหว่างเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี ในขั้นตอนดำเนินการลากจูงเรือจากโรงเรือพระราชพิธีไปเก็บยังอู่ทหารเรือ โดยสรุปการดำเนินการตามกำหนดการดังนี้

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

สรุปความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมขบวนเรือฯ สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย

ทำพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ พิธีสงฆ์ และเซ่นไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพิธี ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยพลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี มีเรือร่วมในพิธี ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช พระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ เรือเอกชัยเหินหาว เรือครุฑเหินเห็จ เรือกระบี่ปราบเมืองมาร และเรืออสุรวายุภักษ์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

เวลา 13.00-17.00 อัญเชิญเรืออสุรปักษี เรือสุครีพครองเมืองและเรือพาลีรั้งทวีปลงน้ำ ณ โรงเรือพระราชพิธี ท่าวาสุกรี และลากจูงเรือไปเก็บที่อู่หมายเลข 1 อธบ.อร.

สรุปความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมขบวนเรือฯ สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 

เวลา 13.00-17.00 อัญเชิญเรือครุฑเตร็จไตรจักร เรือกระบี่ราญรอนราพณ์ และเรือเอกไชยหลาวทองลงน้ำ ณ โรงเรือพระราชพิธี ท่าวาสุกรี และลากจูงเรือไปเก็บที่อู่หมายเลข 1 อธบ.อร.

วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 

เวลา 05.00 – 07.00 อัญเชิญเรืออสุรวายุภักษ์ และเรือครุฑเหินเห็จลงน้ำ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธีฯ และลากจูงเรือไปเก็บที่อู่หมายเลข 1 อธบ.อร.

สรุปความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมขบวนเรือฯ สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 

เวลา 05.00-07.00 อัญเชิญเรือกระบี่ปราบเมืองมาร และเรือเอกไชยเหินหาวลงน้ำ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธีฯ และลากจูงเรือไปเก็บที่อู่หมายเลข 1 และอู่หมายเลข 2 อธบ.อร.

เวลา 07.00-08.00 อัญเชิญเรือเอกไชยหลาวทอง เรือครุฑเหินเห็จ และเรือครุฑเตร็จไตรจักร จากอู่หมายเลข 1 อธบ.อร. และลากจูงเรือไปเก็บที่อู่หมายเลข 2 อธบ.อร.

สรุปความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมขบวนเรือฯ สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 

เวลา 21.30 – 22.30 อัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำ และเลื่อนเรือพระที่นั่งฯ มาเทียบท่าบริเวณท่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธีฯ

สรุปความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมขบวนเรือฯ สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย

สรุปความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมขบวนเรือฯ สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 

เวลา 07.30 – 08.30 อัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีฯ และลากจูงเรือพระที่นั่งฯ ไปเก็บที่อู่หมายเลข 1 อธบ.อร.

สรุปความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมขบวนเรือฯ สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย

เวลา 21.30 – 22.30 อัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 ลงน้ำและเลื่อนเรือพระที่นั่งฯ มาเทียบท่าบริเวณท่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธีฯ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 

เวลา 09.30 – 10.30 อัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธีฯ และลากจูงเรือพระที่นั่งฯ ไปเก็บที่อู่หมายเลข 1 อธบ.อร.

เวลา 22.30 – 23.30 อัญเชิญเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชลงน้ำ และเลื่อนเรือพระที่นั่งฯ มาเทียบท่าบริเวณท่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธีฯ

 วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 

เวลา 09.30 –10.30 อัญเชิญเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีฯ และลากจูงเรือพระที่นั่งฯ ไปเก็บที่อู่หมายเลข 1 อธบ.อร.

เวลา 22.30 – 23.30 อัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ลงน้ำ และเลื่อนเรือพระที่นั่งฯ มาเทียบท่าบริเวณท่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธีฯ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 

เวลา 09.30 – 10.30 อัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธีฯ และลากจูงเรือพระที่นั่งฯ ไปเก็บที่อู่หมายเลข 1 อธบ.อร.

 

——————————————————–

ข้อมูลจาก https://phralan.in.th/coronation

ภาพจาก  www.facebook.com/royalbargesthailand