กรมเจ้าท่าประกาศงดเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยช่วงซ้อมขบวนเรือพระราชพิธี

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ประกาศกำหนดการควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย เป็นการเฉพาะคราว ในช่วงการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในแม่น้ำเจ้าพระยา

เนื่องด้วยกองทัพเรือ กำหนดฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จำนวน 12 ครั้ง ดังนี้

1.ซ้อมย่อยครั้งที่ 1 วันที่ 22 สิงหาคม 2562

  1. ซ้อมย่อยครั้งที่ 2 วันที่ 29 สิงหาคม 2562

3.ซ้อมย่อยครั้งที่ 3 วันที่ 3 กันยายน 2562

4.ซ้อมย่อยครั้งที่ 4 วันที่ 10 กันยายน 2562

5.ซ้อมย่อยครั้งที่ 5 วันที่ 17 กันยายน 2562

Advertisment

6.ซ้อมย่อยครั้งที่ 6 วันที่ 23 กันยายน 2562

7.ซ้อมย่อยครั้งที่ 7 วันที่ 27 กันยายน 2562

8.ซ้อมย่อยครั้งที่ 8 วันที่ 3 ตุลาคม 2562

9.ซ้อมย่อยครั้งที่ 9 วันที่ 7 ตุลาคม 2562

Advertisment

10.ซ้อมย่อยครั้งที่ 10 วันที่ 10 ตุลาคม 2562

11.ซ้อมใหญ่ครั้งที่ 1 วันที่ 17ตุลาคม 2562

12.ซ้อมใหญ่ครั้งที่ 2 วันที่ 21 ตุลาคม 2562

และวันพระราชพิธีจริง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562

ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและการควบคุมการจราจรทางน้ำให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ในฐานะ “เจ้าท่า” จึงประกาศการควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย เป็นการเฉพาะคราว ดังนี้

1.พื้นที่ควบคุมการเดินเรือ

1.1 แม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึง สะพานพระปกเกล้า

1.2 คลองบางกอกน้อย ตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อย ถึง วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร

2.การควบคุมกาจราจรทางน้ำ (ปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราว)

2.1 เรือเดินทะเล เรือที่ลากจูงเรือลำเลียงสินค้า เรือบรรทุกสินค้าอันตราย และเรือภัตดาคาร

ตั้งแต่เวลา 07.00-18.30 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ระหว่างสะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานพระปกเกล้า

2.2 เรือทุกชนิด นอกเหนือจากเรือในข้อ 2.1

– ตั้งแต่เวลา 12.30 -15.00 น. ในแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างสะพานกรุงธนบุรี ถึง หอประชุมกองทัพเรือ และคลองบางกอกน้อย ระหว่างปากคลองบางกอกน้อย ถึง วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร

– ตั้งแต่เวลา 15.00-19.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ระหว่างสะพานกรุงธนบุรี ถึง สะพานพระปกเกล้า

3.ห้ามเรือทุกลำจอดกีดขวางขบวนเรือพระราชพิธี

4.คำเตือน

ผู้ควบคุมเรือลำใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ มีความผิดต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท และให้เจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือมีกำหนดไม่เกินหกเดือน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ ในวันและเวลาที่ปิดการจราจรทางน้ำ ขสมก.ได้จัดรถบริการประชาชนแทนเรือข้ามฟาก ดูรายละเอียดได้ที่นี่