MTC พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ จำนวน 4 ชุด ชูดอกเบี้ย 3.50-4.65% ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายนนี้ เผยนำเงินไปคืนหนี้เดิมและขยายธุรกิจที่ยังโตต่อเนื่อง 

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“MTC”) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 4 ชุด ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) และผู้ลงทุนรายใหญ่ (Public Offering) ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 4 เดือน 27 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 1 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.45% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 3 ปี 11 เดือน 30 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.65% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2566 นี้ อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ระดับ Investment Grade ที่ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 

นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า บริษัทได้มีการยื่นแบบแสดงรายงานข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีผลใช้บังคับแล้ว สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา) และผู้ลงทุนรายใหญ่ (Public Offering) โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนขยายกิจการของบริษัทที่ยังโตต่อเนื่อง

นายปริทัศน์ เพชรอำไพ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำเงินที่ได้รับไปชำระคืนหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินที่จะครบกำหนดในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2566 ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ในการปล่อยสินเชื่อใหม่ และขยายสาขารองรับการให้บริการ โดยบริษัทซึ่งถ้าดูจากผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา พอร์ตสินเชื่อของบริษัทเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง จาก 48,000 ล้านบาทในปี 2561 เพิ่มขึ้นมาเป็น 60,388 ล้านบาทในปี 2562, 70,968 ล้านบาทในปี 2563, 91,812 ล้านบาทในปี 2564, 120,613 ล้านบาทในปี 2565 และ 125,744 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2566 จะเห็นได้ว่าพอร์ตสินเชื่อของบริษัทมีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี และยังต้องการเงินทุนใหม่ ๆ เข้ามาเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท นอกจากนี้ ในส่วนของกำไรสุทธิก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยกำไรสุทธิของบริษัทในช่วงปี 2561-2565 อยู่ที่ 3,713 ล้านบาท 4,237 ล้านบาท 5,214 ล้านบาท 4,945 ล้านบาท 5,093 ล้านบาท และไตรมาส 1 ปี 2566 อยู่ที่ 1,070 ล้านบาท ตามลำดับ”

“ในส่วนของหนี้เสียหรือ NPL ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 3.17% อย่างไรก็ดี บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งครอบคลุมหนี้สงสัยจะสูญอยู่ที่ 105% และยังคงมีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดี โดย ณ ไตรมาส 1 ปี 2566 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 1.88 เท่า”

Advertisement

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เสนอขายระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2566 และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้ 

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน(เฉพาะบุคคลธรรมดา) 

  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bualuang mBanking ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 1333
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2111-1111 หรือจองซื้อทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT หรือผ่าน Money Connect by Krungthai (https://moneyconnect.krungthai.com/)
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่านhttps://www.kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) โทร. 0-2888-8888 กด 819
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application-CIMB Thai Digital Banking ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 0-2626-7777
  • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428 กด#4 (สงวนสิทธิการรับจองซื้อเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น และเงื่อนไขการจองซื้อให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด) 
  • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2009-8351-56
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  โทร. 0-2680-4004

หมายเหตุ : การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

คำเตือน : โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามรายละเอียดด้านล่าง

Advertisement

QR Download
หนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการ

หนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้และการจองซื้อครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม >> https://www.muangthaicap.com/announcement/mtc-bond4-2566/