MTC เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ จำนวน 3 รุ่น

MTC เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ จำนวน 3 รุ่น อายุ 2 ปี 8 วัน ดอกเบี้ย 4.30%อายุ 3 ปี 7 วัน ดอกเบี้ย 4.80% และ อายุ 4 ปี 5 วัน ดอกเบี้ย 4.95% ต่อปี คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 57 มีนาคมนี้ ผ่าน 14 สถาบันการเงินชั้นนำ

บริษัทเมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“MTC”) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่จำนวน 3 รุ่น ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 8 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 4.30% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 7 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 4.80% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 5 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 4.95% ต่อปี คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2567 นี้ ทริสจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และหุ้นกู้ที่ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” เผยนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้ และ/หรือ ปล่อยสินเชื่อ ดันพอร์ตเติบโตตามเป้าที่ 20% 

ปริทัศน์ เพชรอำไพ

นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายงานข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (Public Offering) โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ ที่ยังโตต่อเนื่อง โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ประกอบด้วย

 1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 8 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 4.30% ต่อปี และ
 2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 7 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 4.80% ต่อปี และ
 3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 5 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 4.95% ต่อปี

ซึ่งหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2567 นี้ อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และหุ้นกู้อยู่ในระดับ Investment Grade ที่ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ ที่ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าสินเชื่อปีนี้โตที่ 20% และ เชื่อมั่นว่าจะสามารถทำได้ตามแผนที่วางไว้

“ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของบริษัทฯ กว่า 30 ปี บริษัทฯ มุ่งมั่นยกระดับการบริการสินเชื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนที่มีคุณภาพในมาตรฐานระดับโลก (World-Class Thai Microfinance) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสทางการเงินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมให้เป็นสุข รวมถึงสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ตามเป้าหมายของสหประชาชาติ (SDGs) ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จนได้รับการรับรองผลการประเมิน ESG MSCI Index ในปี 2566 ที่ระดับ AA ในกลุ่มธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค (Customer Finance) และได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ที่ระดับ A ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน จากการประเมินทางมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาว เป็นปีที่ 6 ติดต่อกันอีกด้วย และในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก DEG และ SMBC (โดยวงเงินทั้งหมดได้ดำเนินการปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว) ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสานต่อการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่บริษัทฯ ตั้งใจไว้”
นายปริทัศน์ กล่าว

นายปริทัศน์ เพชรอำไพ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2566 บริษัทฯ มีสินเชื่อคงค้างทั้งสิ้น 143,318 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ที่มีสินเชื่อคงค้างทั้งสิ้น 138,742 ล้านบาท มีรายได้ 6,555 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,351 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ที่มีรายได้ 6,299 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,285 ล้านบาท ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของทั้งปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้ 24,526 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 4,906 ล้านบาท ในส่วนของจำนวนสาขาในไตรมาส 4 ปี 2566 บริษัทฯ เปิดสาขาเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 172 สาขา ทำให้บริษัทฯ มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 7,537 สาขา ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ นอกจากนี้ ในไตรมาส 4 บริษัทฯ ยังมีการดำรงอัตราส่วนของลูกหนี้ด้อยคุณภาพ (ค้างชำระเกิน 3 เดือน) ต่อลูกหนี้เงินให้สินเชื่อทั้งหมด (NPL Ratio) ที่ 3.11% ซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส 3 ที่มีอัตราส่วนอยู่ที่ 3.18% และคาดว่าจะมีแนวโน้มดีขึ้นทุกๆไตรมาส

MTC เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้ 

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Bualuang mBanking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่านhttps://www.kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) โทร. 02-888-8888 กด 819 และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application – CIMB Thai Digital Banking ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 02-626-7777
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  โทร. 02-680-4004
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5000
 • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-351-1800
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-846-8675
 • บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทร. 02-638-5500
 • บริษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน) โทร.02-205-7000
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-59
 • บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 02-687-7543
 • บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 02-779-9000

หมายเหตุ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

คำเตือน: โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามรายละเอียดด้านล่าง

QR Download
หนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการ           หนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้และการจองซื้อครั้งนี้