สสว.จับมือ CEA ยกระดับอุตสาหกรรมสปาชูล้านนาโมเดลดันเครือข่าย SME เชิงสุขภาพ Wellness Hub

17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA จัดสัมมนาพิเศษ: กลยุทธ์เชิงรุกอุตสาหกรรมและความงามสู่ตลาดโลก Creative Spa & Wellness Thailand 2019 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2562 เป้าหมาย 3 ปีข้างหน้าผลักดันสปาและเวลเนสไทยขึ้นสู่ระดับสากล

    นายวชิระ แก้วกอ ผอ.ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SME สสว. กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “สสว. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรม SME ไทยให้มีความเข้มแข็งจึงได้ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) รวมถึงพันธมิตรที่สำคัญหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สมาพันธ์สปาไทย สมาคมไทยล้านนาสปา ชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนา สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ สมาคมบ้านถวาย เครือข่ายเครื่องสำอางสมุนไพรล้านนา ร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรมสปาไทย ขับเคลื่อนตั้งแต่ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องไปสู่ระดับสากล ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล หวังว่ากิจกรรมยกระดับและเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสปาไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) จะเป็นบันไดขั้นหนึ่งในการช่วยต่อยอดการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการสร้างจุดขายและเอกลักษณ์ให้กับธุรกิจ รวมไปถึงการสร้างมาตรฐานการให้บริการมีคุณภาพและน่าเชื่อถือ เพื่อให้พร้อมรองรับการขยายตัวด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตสำหรับเชียงใหม่และภูมิภาคต่อไป” เป็นคำมั่นที่ชี้ให้เห็นอนาคตของสปา-เวลเนสไทยอย่างแจ่มชัด

      งานครั้งนี้จึงระดมกูรูในวงการฯ เสริมแกร่งให้ภาคเหนือ โดยการจัดเสวนา ผ่ากลยุทธ์ธุรกิจสุขภาพ และความงาม: บาหลีโมเดล ต่อยอดสู่…ล้านนาโมเดล

โดย ผศ.ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.

     ดร.บังอร เกียรติธนากร ประธานกลุ่มสมุนไพรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย     

     ดร.ธนันธน์ อภิวันทนาพร  ผอ.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศและการตลาด ISMED

ร่วมกันชี้มุมมองโอกาสทางธุรกิจ ตลาดใหม่ ๆ ในการร่วมพัฒนาผู้ประกอบการในเครือข่าย SME เชิงสุขภาพ Wellness Hub ของภาคเหนือ

     การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรแบรนด์ดัง อาทิ Divana Spa แบรนด์สปาเวลเนส ดาวรุ่งแห่งเอเซีย  โดย คุณพัฒนพงศ์ รานุรักษ์  ในหัวข้อ รุกตลาดด้วยกลยุทธ์  User Experience & Service Design และ เสริมทัพความรู้ดิจิตัลด้วยหัวข้อ Digital Branding for Spa-Wellbeing Business

– เทคนิคสร้างแบรนด์ให้ดังเจาะตลาดจีน: ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สปา-นวดสปา-สปาโปรดักส์-ของตกแต่งในสปา  โดย คุณกิติพัฒน์ จิรกิจวิวัธน์  SIRA Spa รางวัล ASEAN TOP CEO AWARDS

2018 และ เจาะพฤติกรรม Customer Journey สร้างช่องทางเพิ่มยอดขาย: กรณีตลาดจีน/เอเชีย โดย คุณฤกษ์บุญ สุวรรณศุข

ผู้เชี่ยวชาญด้าน E-commerce platform My Spa Booking เพื่อเผยเเพร่องค์ความรู้ธุรกิจสปาสร้างสรรค์ กระตุ้นแนวทางการสร้างจุดขาย

ใหม่ของผลิตภัณฑ์/บริการ สปา-เวลเนสไทย ** ทั้งนี้ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ทางโครงการ ฯ มีกำหนดการจัดสัมมนาครั้งต่อไปในพื้นที่

ชลบุรี/ขอนแก่น/ภูเก็ต ต่อด้วยกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) และการให้คำปรึกษาเชิงลึก (consult) การพัฒนาธุรกิจ


ผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อมูลเพิ่มเติม FB: Creative Spa Thailand