ก.ล.ต.ยกร่างแก้เกณฑ์ ICO portal เทียบเคียง FA เปิดเฮียริ่งถึง 5 ม.ค.66

ก.ล.ต.ยกร่างแก้เกณฑ์ ICO portal เทียบเคียง FA เปิดเฮียริ่งจนถึง 5 ม.ค.66
ภาพจากมติชน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นยกร่างประกาศปรับปรุงเกณฑ์กำกับดูแล ICO portal ในการเสนอขายโทเคนดิจิทัล 3 แนวทางหลัก หวังมีมาตรฐานเทียบเคียงที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) เปิดเฮียริ่งจนถึง 5 ม.ค.2566

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานว่า สำนักงาน ก.ล.ต.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎเกณฑ์การกำกับดูแลผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO portal) และการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.(บอร์ด) ในการประชุมครั้งที่ 6/2565

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 มีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงกฎเกณฑ์การกำกับดูแล ICO portal และกฎเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การกำกับดูแลมีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น และมีมาตรฐานเทียบเคียงได้กับที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ในกรณีการออกเสนอขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest: COI)

รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แก้ไขข้อขัดข้อง และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้าและการเสนอขายโทเคนดิจิทัล โดย ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเมื่อเดือน มิ.ย.-ก.ค.2565 ซึ่งผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปรับปรุงกฎเกณฑ์ดังกล่าว

ก.ล.ต. จึงได้ยกร่างประกาศเกี่ยวกับปรับปรุงกฎเกณฑ์การกำกับดูแล ICO portal และการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง และเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

(1) ห้ามเป็น ICO portal ให้กับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น มีการถือหุ้นระหว่างกัน มีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานหรือพนักงานของ ICO portal ที่ทำหน้าที่กลั่นกรองโทเคนดิจิทัลที่จะเสนอขายเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกับกรรมการของผู้ออกโทเคนดิจิทัล มีความเกี่ยวข้องหรือส่วนได้ส่วนเสียระหว่างกันในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่

(2) ให้ ICO portal สามารถมอบหมายงานให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้อง (outsource) ได้เฉพาะงานที่เกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ได้แก่ งานติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า และงานสนับสนุนด้านการเสนอขายและการจองซื้อโทเคนดิจิทัล โดยห้ามมอบหมายงานหลักของการให้บริการ ICO portal เช่น การกลั่นกรองโครงการเสนอขายโทเคนดิจิทัล

นอกจากนี้ ICO portal ต้องกำหนดนโยบาย มาตรการและวิธีการในการ outsource รวมถึงต้องปฏิบัติและตรวจสอบดูแลให้ outsource ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และต้องแจ้งรายละเอียดและรายงานสรุปการ outsource ให้ ก.ล.ต. ทราบด้วย

(3) ปรับปรุงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ได้แก่ การติดตามดูแลสำหรับการดำเนินงานของ ICO portal ภายหลังได้รับความเห็นชอบ โดยกำหนดให้ ICO portal ต้องแจ้ง ก.ล.ต. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือการทำหน้าที่ และการปรับปรุงข้อกำหนดตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนให้ชัดเจนและครอบคลุมหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎเกณฑ์การกำกับดูแลดังกล่าว ที่เว็บไซต์ www.sec.or.th ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2566

หมายเหตุ : พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 กำหนดให้ในการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ต่อประชาชน ผู้ออกโทเคนดิจิทัลที่ประสงค์จะเสนอขายโทเคนดิจิทัลดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. โดยต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (แบบ filing) และร่างหนังสือชี้ชวน

รวมทั้งต้องเสนอขายผ่าน ICO portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย ICO portal มีหน้าที่กลั่นกรองโครงการที่มาระดมทุนด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน เช่นเดียวกับ FA ในกรณีการออกเสนอขายหลักทรัพย์

ปัจจุบันมี ICO portal ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.แล้ว มีอยู่ทั้งหมด 7 รายคือ

1.บริษัท ลองรูท (ประเทศไทย) จำกัด (Longroot)

2.บริษัท ที-บ็อกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด (T-BOX)

3.บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด (XSPRING Digital)

4.บริษัท บิเธิร์บ จำกัด (BiTherb)

5.บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด (Kubix)

6.บริษัท แฟรคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (Fraction)

7.บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด (Token X)