วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 9 ธ.ค. UBE Group ชูวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส

UBE Group แสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน
UBE Group แสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 9 ธ.ค. UBE Group แสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล สร้างวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใสก้าวสู่ปีที่ 6

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE ผู้ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจร เปิดเผยว่า คณะผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรม UBE Anti-Corruption เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี

ทั้งนี้ UBE มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จนได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย หรือ Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2

UBE ให้ความสำคัญในการปลูกฝังค่านิยม และส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ตระหนักถึงการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง จึงจัดให้มีโครงการ “The voice” เป็นช่องทางกระตุ้นให้พนักงานทุกคนช่วยกันส่งเสียงแจ้งเบาะแสการกระทำผิดภายในองค์กร (Whistle Blowing) มาได้โดยตรง เพื่อปลูกฝังดีเอ็นเอให้พนักงานทุกคนเฝ้าระวัง และพร้อมให้ข้อมูลเมื่อพบสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

ตลอดจนการส่งเสริมนโยบาย No Gift Policy งดรับและงดให้ของขวัญในทุกเทศกาล เพื่อขยายการส่งเสริมหลักบรรษัทภิบาลไปสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัททุกกลุ่ม


และ UBE จะยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างการเติบโตที่กว้างไกลกว่าและยั่งยืน ตามแนวคิดการดำเนินธุรกิจแบบ UBEYOND และเพื่อเป้าหมายการได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ 5 ดาว (Excellent CG Scoring) ให้ได้ภายในปี 2566