งาน “เทศกาลไหมไทย” เผยพระองค์หญิงทรงปรารถนาประชาชนมีรายได้

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เทิดพระเกียรติพระพันปีหลวง กรมการพัฒนาชุมชน และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จัดงาน เทศกาลไหมไทย 2565 พร้อมเผยพระปณิธานและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด เผยแพร่ความงดงามของหัตถศิลป์ไทย

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลงานหัตถกรรมไทย และสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน

แถลงจัดงาน เทศกาลไหมไทย 2565 (Thai Silk Festival 2022) การแสดงแบบผ้าไทยร่วมสมัย และผ้าไทยลายอัตลักษณ์ 4 ภาค เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในปี 2565 ระหว่างวันที่ 15, 16 และ 18 ธันวาคม 2565 บริเวณหน้าเพลนารีฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งาน เทศกาลไหมไทย 2565 (Thai Silk Festival 2022)
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

งานจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ผ้าไทยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมพระปณิธานและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด เผยแพร่ความงดงามของหัตถศิลป์ไทย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระวิริยะอุตสาหะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทย พระองค์ยังทรงหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความรักความเมตตา และหยิบยื่นเมล็ดพันธุ์ที่จะมาช่วยเหลือพวกเราอย่างต่อเนื่องต่อไป

ยิ่งไปกว่านั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงซึมซับเอาพระราชกรณียกิจที่งดงามของสมเด็จย่าของพระองค์มาเป็นต้นแบบความรัก ความผูกพัน และความตั้งใจที่จะพัฒนางานด้านศิลปะและผ้าไทย และได้ทรงพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเราเหมือนที่สมเด็จย่าของพระองค์ทรงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยมีพระดำริสนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ผ้าไทย และงานหัตถศิลป์ไทยได้เป็นที่รู้จักสู่สากล

“พระองค์ท่านทรงปรารถนาที่จะเห็นพสกนิกรของพระองค์มีรายได้จากหัตถศิลป์ หัตถกรรมในชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน ชิ้นงานที่ผลิตจะเกิดความยั่งยืนได้ต้องได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ซึ่งเป็นเสมือนหลักประกันว่าสิ่งเหล่านี้จะได้รับการสืบสาน”

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก

ภายในงานเทศกาลไหมไทย 2565 จัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่

1.โซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงให้ความสำคัญ และทุ่มเทพระวรกายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างผ้าไทย พระราชทานโครงการศิลปาชีพฯ จนก่อเกิดประวัติศาสตร์การฟื้นฟูการทอผ้าไทยจนครบวาระ 50 ปี

ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงสืบสาน ต่อยอด และเสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาค จนก่อเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการดอนกอยโมเดล โครงการนาหว้าโมเดล รวมทั้งนิทรรศการหม่อนไหม และนิทรรศการผ้าไทยลายอัตลักษณ์ 4 ภาค

2.โซนออกบูทร้านค้า OTOP Luxury ทั้ง 4 ภาค เหนือ กลาง อีสาน ใต้ จำนวน 100 บูท ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกวดผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญพระราชทานต่าง ๆ รวมทั้งร้านค้าของศิลปินโอท็อปที่มีชื่อเสียง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จะเสด็จฯ มาพระราชทานรางวัลผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา รางวัลงานหัตถกรรม รางวัล Young OTOP รางวัลมหาดไทยผ้าไทยใส่ให้สนุก

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวว่า สมาคมแม่บ้านมหาดไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมุ่งมั่นสนองพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่สนุก” ด้วยการจัดประกวดการออกแบบตัดเย็บผ้าไทยให้หลากหลาย ใส่ได้ในทุกโอกาส ทุกช่วงวัย โดยจะเป็นหนึ่งในกิจกรรมการประชุมสมาคมแม่บ้านสัญจรโดยมีประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทุกจังหวัดเป็นผู้นำร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นจังหวัด

“เมื่อเราขับเคลื่อนการส่งเสริมผ้าไทยเหล่านี้สำเร็จ จะทำให้เกิดกระแสความสนใจและความนิยมชมชอบ เกิดการกระตุ้นภาคการผลิตส่งผลทำให้ช่างทอผ้ามีอาชีพที่มั่นคง ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน”

สำหรับผลงาน “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” ปีนี้มีชิ้นงานส่งเข้าประกวด ประเภทผ้า 2,946 ผืน และงานหัตถกรรม จำนวน 298 ชิ้น ผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสินระดับประเทศ ประกอบด้วยประเภทผ้า จำนวน 61 ผืน และงานหัตถกรรม จำนวน 10 ชิ้น

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ
ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

ผู้เข้าประกวดนำเสนอแนวคิด เทคนิค และวิธีการทอผ้า ย้อมสีผ้า ทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดผลงาน ผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” ประจำปีนี้ จะเข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในงานเทศกาลไหมไทย 2565 วันที่ 17 ธันวาคม 2565 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายกุลวิทย์ เลาสุขศรี กรรมการที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก และนายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ คณะกรรมการประกวดผ้าฯ เผยว่าภายในงานจัดแฟชั่นโชว์ผลงาน 10 แบรนด์ไทยดีไซเนอร์ชื่อดัง ได้แก่ SIRIVANNAVARI Couture, KAI, TIRAPAN, PICHITA, PISIT, THEATRE, ASAVA, ISSUE, VATIT ITTHI และ WISHARAWISH รังสรรค์ผลงานสุดประณีตที่ได้แรงบันดาลใจจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยนำผ้าไทยลายอัตลักษณ์ 4 ภาค มาตัดเย็บเป็นชุดที่มีดีไซน์ทันสมัย สะท้อนมุมมองของผ้าไทยในอีกมิติหนึ่ง