นิด้าโพล ชี้ ประชาชนไม่ปลื้มผลงาน ส.ส. ส่วนใหญ่ใช้เวลาทะเลาะกัน

สภาป่วน

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ ประชาชนไม่ค่อยพอใจผลงาน ส.ส. เพราะใช้เวลาทะเลาะกันตลอดสี่ปี ชี้ ประยุทธ์ ควรยุบสภาธันวาคมนี้ทันที

วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ผลงานสภาผู้แทนราษฎร” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายชวน หลีกภัย) ในรอบเกือบ 4 ปีที่ผ่านมา

จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงความพึงพอใจต่อการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในรอบเกือบ 4 ปีที่ผ่านมา พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 31.98 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ เพราะการประชุมส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับการทะเลาะกัน และ ส.ส. ที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวนน้อย รองลงมา ร้อยละ 30.46 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจเพราะมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน นำเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่เพื่อให้รัฐบาลช่วยเหลือ ร้อยละ 25.96 ระบุว่า ไม่พอใจเลย เพราะสภาล่มบ่อยครั้ง และการทำงานยังไม่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 9.77 ระบุว่า พอใจมาก เพราะตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน และการพิจารณากฎหมายสำคัญๆ สำเร็จลุล่วง และร้อยละ 1.83 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความพึงพอใจต่อการทำงานของประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายชวน หลีกภัย) ในรอบเกือบ 4 ปีที่ผ่านมา พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 41.98 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ เพราะเป็นคนมีเหตุผล สุขุม รอบคอบ และมีความเป็นกลางในการทำหน้าที่ รองลงมา ร้อยละ 24.05 ระบุว่า พอใจมาก เพราะเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา มีความยุติธรรม มีความรู้ความสามารถ และทำหน้าที่ได้ดี

ร้อยละ 20.38 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจเพราะไม่ค่อยมีความเป็นกลาง และขาดความเด็ดขาด ร้อยละ 11.76 ระบุว่า ไม่พอใจเลย เพราะไม่มีความเป็นกลาง และไม่สามารถควบคุมให้การประชุมสภาดำเนินไปอย่างเรียบร้อยได้ และร้อยละ 1.83 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 43.13 ระบุว่า นายกฯควรประกาศยุบสภา ภายในเดือนธันวาคม 2565 รองลงมา ร้อยละ 33.82 ระบุว่า นายกฯ ควรอยู่จนครบวาระ ของสภาในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ร้อยละ 12.37 ระบุว่า นายกฯควรประกาศยุบสภา ภายในเดือนมกราคม 2566 ร้อยละ 3.74

ระบุว่า นายกฯควรประกาศยุบสภา ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ร้อยละ 2.82 ระบุว่า นายกฯควรประกาศยุบสภา เพียงไม่กี่วันก่อนการครบวาระ ของสภาในวันที่ 23 มีนาคม 2566 และร้อยละ 4.12 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ