สธ. เผยผลยกระดับค่าตอบแทน-คุณภาพชีวิตบุคลากร

ณรงค์ อภิกุลวณิช

สธ.เผยผลยกระดับสวัสดิการ-ค่าตอบแทน-คุณภาพชีวิตบุคลากร พร้อมผนึก 4 ชมรมแพทย์ดูแลบุคลากรในด้านภาระงาน

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ 4 ชมรมแพทย์ คือ ชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย หารือการดูแลบุคลากรในด้านภาระงาน

นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ผลการยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขที่ผ่านมา มีความก้าวหน้าดังนี้

               

1.ด้านการพัฒนายกระดับศักยภาพหน่วยบริการ มีนโยบายทศวรรษแห่งการยกระดับระบบบริการสาธารณสุขไทย เพื่อเป็นโรงพยาบาลของประชาชน มอบหมายผู้บริหารทุกระดับจัดทำแผนการยกระดับศักยภาพหน่วยบริการ พร้อมให้ประเมินเปรียบเทียบภาระงานและระบบบริหารจัดการ เพื่อจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม

โดยด้านภาระงาน ขณะนี้มีโรงพยาบาลที่บุคลากรทางการแพทย์มีชั่วโมงการทำงานมาก ซึ่งมีการวางแผนแก้ไขภายใน 3 เดือน

2.ด้านสวัสดิการ บ้านพักเจ้าหน้าที่ ขณะนี้โรงพยาบาลได้จัดทำแผนก่อสร้างเพิ่มเติมใน รพ. 347 แห่ง โดยใช้เงินงบประมาณหรือเงินบำรุงหน่วยบริการ

Advertisement

3.ด้านค่าตอบแทนบุคลากร มีการปรับเพิ่มค่าตอบแทนนอกเวลาตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2566

4.ด้านความก้าวหน้าทางวิชาชีพ เช่น แพทย์ระดับเชี่ยวชาญ พยาบาลระดับชำนาญการพิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ใน รพ.สต.และผู้ช่วย สสอ. เป็นต้นอาชีพ

5.ด้านชีวิตส่วนตัว ขณะนี้มีการสำรวจสถานะการเงินของบุคลากร เพื่อนำเข้าสู่แผนการสร้างความมั่นคงทางการเงิน (Happy Money)

สำหรับความร่วมมือกับ 4 ชมรมแพทย์นั้น มีข้อสรุปเบื้องต้นเพื่อให้แต่ละชมรมได้มีการสื่อสาร บริหารจัดการ และดำเนินการในหน่วยงาน

Advertisement

1.ชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด บริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันในระดับจังหวัด (One Province One Hospital) ให้สามารถพัฒนาศักยภาพเป็นโรงพยาบาลของประชาชนในระดับจังหวัด

2.ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป บริหารจัดการพัฒนาการจัดระบบบริการ และดูแลบุคลากรในด้านภาระงานที่เหมาะสม ค่าตอบแทน สวัสดิการ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระบบการเรียนการสอนและงานวิจัย

3.ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ยกระดับศักยภาพการบริการในโรงพยาบาลตามมาตรฐานและความต้องการของประชาชน เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลของประชาชนในพื้นที่

4.ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จัดบริการ ควบคุม กำกับระบบบริการปฐมภูมิตาม พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ, พ.ร.บ.การสาธารณสุข และ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแต่ละชมรมรับไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละระยะ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร ยกระดับการบริการตั้งแต่ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ย้ำว่า ปัญหาบางเรื่องต้องมีการประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ด้านคุณภาพการผลิตบุคลากร โดยเฉพาะแพทย์ จะหารือกับแพทยสภาและศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ทั้งจำนวนแพทย์ ศักยภาพประสิทธิภาพในการทำงาน และการจัดสรรแพทย์ใช้ทุน เป็นต้น

เช่นเดียวกับด้านอัตรากำลังที่ไม่เพียงพอ ขวัญกำลังใจในการบรรจุข้าราชการของบุคลากร ซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จะมีการประสานกับ ก.พ. เพื่อพิจารณาระบบการบริหารกำลังคนต่อไป

ส่วนด้านงบประมาณและภาระงานในการจัดบริการ ปัจจุบันแหล่งงบประมาณหลักของกระทรวงสาธารณสุข ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นระบบเหมาจ่าย แต่มีการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมมากขึ้น ส่งผลถึงภาระงานบริการที่เพิ่มขึ้น รวมถึงภาระงานด้านการจัดส่งข้อมูล จะมีการหารือกับ สปสช.เพื่อให้เกิดความเหมาะสมทั้งการจัดบริการและงบประมาณที่ได้รับต่อไป