ส่องกองทุนออกใหม่ บลจ.เสนอขายถึง 16 มิ.ย.นี้

กองทุนหุ้นต่างประเทศ

ส่องกองทุนออกใหม่ บริษัทหลักทรัพย์จดการกองทุน (บลจ.) กำลังเสนอขายในระหว่างช่วงวันที่ 6-16 มิ.ย.นี้

วันที่ 10 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนักลงทุนที่ไม่อยากพลาดโอกาสในการไอพีโอ(IPO) กองทุนใหม่ ๆ ผ่านธีมการลงทุนที่โดดเด่นภายใต้การบริหารของบลจ.ชั้นนำ  โดย “ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวบรวมข้อมูลกองทุนที่กำลังอยู่ในช่วงของเสนอขายระหว่าง 6-16 มิถุนายน 2566 นี้

อเบอร์ดีนเสนอขายกองทุนหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ 6-16 มิ.ย.

บริษัทหลักทรัพย์จดการกองทุน อเบอร์ดีน เปิดตัวกองทุนเปิดอเบอร์ดีน ไชน่า A Share ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์ (ABCA) เน้นลงทุนอย่างยั่งยืนในหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ เปิดขายไอพีโอ (IPO) ระหว่าง 6-16 มิ.ย. 2566 โฟกัสลงทุน 5 ธีมหลักที่จะได้ประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจจีน และนโยบายสนับสนุนของภาครัฐ ได้แก่

  • ธีม Aspiration กลุ่มการบริโภคในประเทศ จากความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นของคนจีนนำไปสู่การเติบโตอย่างรวดเร็วของการบริโภคทั้งสินค้าและบริการในระดับพรีเมี่ยม เช่น ภาคการท่องเที่ยว อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล โดยมีน้ำหนักการลงทุนในธีมนี้ 36.6%
  • ธีม Digital ปัจจุบันการเชื่อมต่อดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางการยอมรับด้านเทคโนโลยีอย่างแพร่หลาย สะท้อนอนาคตที่สดใสของธุรกิจความปลอดภัยทางไซเบอร์ ธุรกิจคลาวด์ ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ และบ้านอัจฉริยะ โดยมีน้ำหนักการลงทุนในธีมนี้ 16.3%
  • ธีม Green พลังงานสะอาด ซึ่งจีนเป็นหนึ่งในผู้นำขับเคลื่อนทั้งการใช้พลังงานหมุนเวียน การผลิตแบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคต โดยมีน้ำหนักการลงทุนในธีมนี้ 11.4%
  • ธีม Health เฮลท์แคร์ ด้วยแนวโน้มรายได้คนจีนที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้คนมีกำลังซื้อและหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น ส่งผลดีต่อธุรกิจโรงพยาบาลชั้นนำ ผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อดูแลสุขภาพต่าง ๆ โดยมีน้ำหนักการลงทุนในธีมนี้ 12.2%
  • ธีม Wealth อุตสาหกรรมบริหารสินทรัพย์และความมั่งคั่งในจีนเติบโตขึ้น ทั้งการเติบโตเชิงโครงสร้างต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจสินเชื่อผู้บริโภค ธุรกิจบริการด้านการลงทุน และธุรกิจประกัน โดยมีน้ำหนักการลงทุนในธีมนี้ 15% (ที่มา : abrdn ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566 ทั้งนี้ ธีมการลงทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในอนาคต)

บลจ.อีสท์สปริง ขายกองทุนพันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 7-14 มิ.ย.

บริษัทหลักทรัพย์จดการกองทุน อีสท์สปริง เปิดตัวกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y2 (ES-GOVCP1Y2) ซึ่งเป็นกองทุนประเภทเทอมฟ้นด์ที่มุ่งรักษาเงินต้น ซึ่งผู้ลงทุนจะมีโอกาสได้รับเงินต้นคืน 100% และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยเปิดเสนอขายตั้งแต่วันที่ 7-14 มิถุนายน 2566 มูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

มีนโยบายที่จะนำเงินลงทุนไปลงทุนในตราสารที่มุ่งให้เกิดการรักษาเงินต้น ได้แก่ ตราสารหนี้ภาครัฐ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน ในอัตราส่วนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยในสัดส่วน 100% ที่ให้ผลตอบแทนประมาณ 1.95% ต่อปี โดยหลังจากหักค่าใช้จ่ายประมาณ 0.20% ต่อปีแล้ว คาดว่าผู้ลงทุนจะได้รับประมาณการผลตอบแทนอยู่ที่ 1.75% ต่อปีของ NAV

Advertisement

บัวหลวง ขายกองทุนตราสารหนี้ภาครัฐ 8-13 มิ.ย.นี้

บริษัทหลักทรัพย์จดการกองทุน บัวหลวง (BBLAM) เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 7/23 หรือ Bualuang Thanarat 7/23 (B7/23) อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 1.60% ต่อปี ขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาท โดยเสนอขายในราคา 10 บาทต่อหน่วย และผู้ลงทุนจะต้องจองซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท ระหว่าง 8-13 มิถุนายน 2566

จะนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตร หรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

รวมทั้งกองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (Buy-and-Hold Fund) ส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารหนี้ของสถาบันการเงิน และหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น การทำธุรกรรมการซื้อตราสารหนี้ภาครัฐกับสถาบันการเงิน โดยมีสัญญาที่จะขายคืนตราสารหนี้ดังกล่าว ตามวันที่กำหนดในสัญญา

ไทยพาณิชย์ แจกแคมเปญยกเว้นค่าธรรมเนียมตลอดทั้งเดือน มิ.ย.

บริษัทหลักทรัพย์จดการกองทุน ไทยพาณิชย์ (SCBAM) แนะลงทุน-สะสมกลุ่มหุ้นนวัตกรรมขับเคลื่อนโลกอนาคตรับจังหวะเติบโตผ่าน  4 กองทุนดาวเด่น สอดรับการเติบโตของเทรนด์ดิจิทัลและนวัตกรรมทั่วโลก พร้อมจัดแคมเปญพิเศษ “เปย์ค่า Fee ให้ทั้งเดือน” ยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อและสับเปลี่ยนเข้า เมื่อลงทุนผ่านแอปพลิเคชั่น SCBAM Fund Click ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2566

Advertisement

สำหรับ 4 กองทุนแนะนำ

(1) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBSEMI(A)) เน้นลงทุนในหุ้นบริษัทในหลากหลายประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ชิ้นส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญของสินค้านวัตกรรม และเป็นอุตสาหกรรมสำคัญเชิงกลุยทธ์ (Strategic Sector) ที่รัฐบาลทั่วโลกให้การสนับสนุนและออกกฎหมายส่งเสริม โดยลงทุนผ่านกองทุนหลัก VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF

(2) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBBLOC(A)) เน้นกระจายการลงทุนในหุ้น 45-75 บริษัททั่วโลก รองรับการเติบโตของ Blockchain Ecosystem เทคโนโลยีว่าด้วยระบบการเก็บข้อมูลแบบไร้ตัวกลาง ที่กำลังขยายตัวเป็นระบบสำคัญของหลากหลายธุรกิจ โดยลงทุนผ่านกองทุนหลัก Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF

(3) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBROBOA) เน้นลงทุนในหุ้นของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีวิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) และระบบอัตโนมัติ (AI) โดยกระจายการลงทุนในหน่วยลงทุนของ 2 กองทุนหลัก

ได้แก่ กองทุน Pictet-Robotics ในสัดส่วนประมาณ 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และกองทุน CS (Lux) Robotics Equity ในสัดส่วนประมาณ 30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งทั้ง 2 กองทุนมีการบริหารแบบเชิงรุก ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีลักษณะ Pure-Play ต่อธีมการลงทุนอย่างแท้จริง (กองทุนได้รับ 4 ดาว มอร์นิ่งสตาร์ ประเภท Thailand Fund Global Technology ณ 30 เม.ย. 2566)

(4) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBDIGI) เน้นลงทุนด้วยกลยุทธ์แบบ High-conviction ในหุ้น 30-50 บริษัททั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นเมกะเทรนด์ของโลก เช่น AI, Mobility, Cloud computing, Automation และ Internet of things ผ่านกองทุนหลัก BNP Paribas Funds Disruptive Technology (กองทุนหลักได้รับ Morningstar Rating 4 ดาวจาก Morningstar Category : EAA Fund Sector Equity Technology ณ 31 เม.ย. 2566)