ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน ศิริกัญญา ตันสกุล รวม 5.1 ล้าน โสด-เน้นลงทุน

เปิดบัญชีทรัพย์สิน ศิริกัญญา ตันสกุล

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน ศิริกัญญา ตันสกุล รับตำแหน่ง สส.ก้าวไกล 5.129 ล้าน จนลง 164,845 บาท สถานภาพ โสด บริจาคเงินให้พรรค 180,000 บาท เช็กผลประกอบการพอร์ตลงทุนรมว.คลังเงา ก่อน-หลังรับตำแหน่ง

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กรณีเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 5,129,660.41 บาท มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,961,419.60 บาท ดังนี้

ทรัพย์สิน 5,129,660.41 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 10 บัญชี 269,505.88 บาท เงินลงทุน 19 รายการ มูลค่าจำนวน 909,954,53 บาท ประกอบด้วย

 • กองทุน ASSET PLUS สมอล แอนด์ มิด จำนวน 4,029.97 หน่วย มูลค่า ณ วันที่มีหน้าที่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 60,923.87 บาท (เพิ่มขึ้น จากเดิมที่แจ้งพ้นจากตำแหน่ง 57,588.26 บาท)
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ 6,212.03 หน่วย มูลค่า 38,990,42 บาท (ลดลง จากเดิมฯ 42,300.81 บาท)
 • กองทุนเปิดแอสเซท พลัส สมอล แอนด์ 2,893.07 หน่วย มูลค่า 50,049.47 บาท (เพิ่มขึ้น จากเดิมฯ 47,359.49 บาท)
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส 3,776.50 หน่วย มูลค่า 94,686.00 บาท (เพิ่มขึ้น จากเดิมฯ 85,122.38 บาท)
 • กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล 9,280.75 หน่วย มูลค่า 199,005.33 บาท (ลดลง จากเดิมฯ 215,202.10 บาท)
 • กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ 41.40 หน่วย มูลค่า 509.86 บาท (เพิ่มขึ้น จากเดิมฯ 507.92 บาท)
 • กองทุนเปิดเคเคพี สตารทิจิค แอสเซ็ท 10,458.30 หน่วย มูลค่า 152,401.44 บาท (เพิ่มขึ้น จากเดิม ฯ 149.323.56 บาท)
 • กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG 11,390.03 หน่วย มูลค่า 140,005.05 บาท (เพิ่มขึ้น จากเดิมฯ 139,874.07 บาท)
 • Bualuang Long-term Equity Fund 1,432.22 หน่วย มูลค่า 52,101.31 บาท (ลดลง จากเดิมฯ 53,954.19 บาท)
 • Asia Sermkij Leasing PCL 400 หน่วย มูลค่า 10,400 บาท (ลดลง จากเดิมฯ 10,900 บาท) บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด 1,700 หน่วย มูลค่า 4,794 บาท (เท่าเดิม)
 • บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด 200 หน่วย มูลค่า 9,800 บาท (ลดลง จากเดิมฯ 10,750 บาท)
 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 500 หน่วย มูลค่า 31,875 บาท (เพิ่มขึ้น จากเดิมฯ 30,875 บาท)
 • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด 400 หน่วย มูลค่า 24,400 บาท (ลดลง จากเดิมฯ 25,300 บาท)
 • บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 4,800 หน่วย มูลค่า 10,656 บาท (ลดลง จากเดิมฯ 11,520 บาท)
 • บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด 300 หน่วย มูลค่า 29,100 บาท (ลดลง จากเดิมฯ 30,000 บาท)
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 4.81 หน่วย มูลค่า 100.36 บาท (เท่าเดิม)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 33 หน่วย มูลค่า 45.54 บาท (เพิ่มเติมใหม่จากการยื่นบัญชีทรัพย์สินพ้นจากตำแหน่งครั้งที่แล้ว) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ่นสามัญ 33 หน่วย มูลค่า 110.88 บาท (เพิ่มเติมใหม่ฯ)

ถือครองอาคารชุด 1 หลัง 3,690,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 2 รายการ 260,200 บาท แบ่งออกเป็น เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย Prudential วันที่ได้มา 13 มีนาคม 2555 วันที่สิ้นสุด 13 มีนาคม 2575 มูลค่า 151,300 บาท และเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย Allianz วันที่ได้มา 15 สิงหาคม 2557 วันที่สิ้นสุด 15 สิงหาคม 2572 มูลค่า 108,900 บาท

หนี้สิน 1,961,419.60 บาท ประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชี 44,196.87 บาท เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) วันที่ทำสัญญา 27 มีนาคม 2561 จำนวนเงินกู้ตามสัญญา 3,100,000 บาท ยอดหนี้คงเหลือ 1,917,222.73 บาท

น.ส.ศิริกัญญา แจ้งข้อมูลรายได้ต่อปี รวมทั้งสิ้น 1,567,720 บาท ประกอบด้วย รายได้ประจำจาก เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่ม 1,362.720 บาท เบี้ยประชุม 200,000 บาท รายได้จากทรัพย์สินอื่น จากเงินปันผล 5,000 บาท

ขณะที่มีรายจ่ายต่อปี รวมทั้งสิ้น 1,185,000 บาท ประกอบด้วย รายจ่ายประจำ จากอุปโภคบริโภค 720,000 บาท ผ่อนที่อยู่อาศัย 250,000 บาท เบี้ยประกัน 35,000 บาท รายจ่ายอื่น ๆ จากเงินบริจาคพรรคการเมือง 180,000 บาท

น.ส.ศิริกัญญาแจ้งต่อ ป.ป.ช.ถึงสถานภาพว่า โสด ทั้งนี้ ป.ป.ช.เปิดเผยทรัพย์สินและหนี้สิน น.ส.ศิริกัญญา กรณีพ้นจากตำแหน่ง สส.วันที่ 20 มีนาคม 2566 มีทรัพย์สิน 5,294,506.23 บาท มีหนี้สิน 2,013,536.33 บาท หรือจนลง 164,845.82 บาท