กทม. ตั้ง พรพรหม ณ.ส.วิกิตเศรษฐ์ เป็นผู้บริหารด้านความยั่งยืนคนแรก

พรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์
ภาพจากเฟซบุ๊ก : พรพรหม วิกิตเศรษฐ์ - Pornphrom Vikitsreth

กทม. แต่งตั้ง “พรพรหม ณ.ส.วิกิตเศรษฐ์” เป็นผู้บริหารด้านความยั่งยืนคนแรก ตั้งเป้าเพิ่มความเข้มข้นด้านการพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม 10 ด้าน 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 กรุงเทพมหานคร ประกาศแต่งตั้ง นายพรพรหม ณ.ส.วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้บริหารด้านความยั่งยืนกรุงเทพมหานครคนแรก  (Chief Sustainability Officer) เพิ่มดีกรีความเข้มข้นด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเมืองแบบรับผิดชอบสังคม 

ทั้งนี้การประกาศแต่งตั้ง เพื่อตั้งเป้าผลักดันงานความยั่งยืน 10 ด้าน คือ 

   1. อากาศสะอาด (Clean Air)  
   2. บริหารจัดการทรัพยากรและขยะ (Resource and Waste Management)  
   3. พื้นที่สีเขียว (Green Urban Space)  
   4. การบริหารจัดการน้ำ (Water)  
   5. เดินทางและขนส่ง (Clean Mobility)  
   6. พลังงาน (Energy)  
   7. เกษตรและอาหาร (Food)  
   8. ความพร้อมรับมือ (Resiliency)  
   9. การบริหารจัดการ (Governance and Management) 
   10. เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

โดยบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร เพิ่มการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเมือง รวมถึงสร้างความตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ใน DNA ของกรุงเทพมหานคร เพื่อผลักดันวาระความยั่งยืนของกรุงเทพมหานครให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีความรับผิดชอบ พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเป็นอยู่ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมที่เข้มแข็ง

นอกจากนี้มีการจัดทำแผนแม่บท Sustainable Bangkok เพื่อให้เป้าหมายการทำงานชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีการติดตามตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป