อนุทินโอนหุ้น STPI ทั้งหมด 10.2784% ให้ บลจ.เกียรตินาคินภัทร จัดการทรัพย์สิน

อนุทิน โอนหุ้น STPI

“อนุทิน ชาญวีรกูล” รองนายกรัฐมนตรี-รัฐมนตรีมหาดไทย โอนหุ้น “เอสทีพี แอนด์ ไอ” ทั้งหมด 10.2784% ให้ บลจ.เกียรตินาคินภัทร จัดการทรัพย์สิน เมื่อ 27 พ.ย.

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานแบบรายงานการได้มาและจำหน่ายหุ้นของ บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ (STPI) โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล ผู้ถือหุ้นใหญ่ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย)

ซึ่งได้มีการจำหน่ายหุ้น STPI ไปเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 164.59 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 10.2784% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยปฏิบัติตามมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ.การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 ทำให้จำนวนหุ้นภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โดยทางบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) ได้รับโอนหุ้นมาทั้งหมด เพื่อเป็นการจัดการทรัพย์สินของรัฐมนตรี ในวันเวลาเดียวกัน

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ช่วงที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ได้ดำเนินการโอนหุ้นจำนวนดังกล่าวฝากไว้กับบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด เพื่อจัดการทรัพย์สินของรัฐมนตรี และทาง บลจ.เกียรตินาคินภัทร ก็ได้โอนคืนไป จนกระทั่งเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีใหม่ในรัฐบาลเศรษฐา เพื่อโอนหุ้นฝากไว้ในการจัดการทรัพย์สิน


โดยปฏิบัติตามมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 และบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง