เอไอเอเปิดตัวโครงการ ‘Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality’

เอไอเอเปิดตัวโครงการ ‘Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality’กระตุ้นองค์กร-พนักงานตระหนักสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี นำร่องทดลองใช้แล้วในประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์-ฮ่องกง-ออสเตรเลีย มั่นใจไทยลูกค้าองค์กรขานรับเพียบ

นาย ตัน ฮาค เลห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดตัวโครงการ ‘Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality’ ซึ่งเป็นโครงการสำรวจด้านสุขภาพบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์กับองค์กร เพื่อส่งเสริมให้องค์กรตระหนักถึงสุขภาพของพนักงาน และวางกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี และมีประสิทธิภาพในการทำงาน  ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเอไอเอที่ต้องการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น (Healthier, Longer, Better Lives) โดยโครงการนี้ริเริ่มขึ้นโดยกลุ่มบริษัทเอไอเอ เพื่อทำการสำรวจสุขภาพของพนักงานในองค์กรต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อให้องค์กรมีความเข้าใจที่ดีขึ้นในเรื่องของความเสี่ยงต่าง ๆ ด้านสุขภาพที่อาจส่งผลกระทบต่อพนักงานและประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนช่วยให้องค์กรสามารถวางกลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานได้อย่างเหมาะสม

“ทั้งนี้ เอไอเอได้ดำเนินโครงการนี้ในประเทศออสเตรเลีย ฮ่องกง มาเลเซีย และสิงคโปร์ตั้งแต่ปี 2560 และจะเริ่มดำเนินโครงการในประเทศไทยในปี 2561 นี้” นายตันฮาคเลห์กล่าว

นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่บริษัทริเริ่มขึ้นในโอกาสที่ครบรอบ 80 ปีการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ เนื่องจากเอไอเอ มุ่งมั่นส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีสุขภาพแข็งแรงมาโดยตลอด และมีการกำหนดกลยุทธ์ด้านนี้อย่างชัดเจน เพื่อผลักดันให้องค์กรมีบรรยากาศที่ช่วยส่งเสริมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเรายังกระตุ้นให้พนักงานใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดี ผ่านกิจกรรมการออกกำลังกายต่าง ๆ และให้พนักงานของเราทุกคนเข้าร่วมโปรแกรม AIA Vitality  ซึ่งทำให้สุขภาพของพนักงานเอไอเอดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด   อย่างไรก็ดี เราไม่ได้มุ่งส่งเสริมสุขภาพเฉพาะกับองค์กรของเราเท่านั้น  แต่ยังมุ่งที่จะสนับสนุนให้องค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยส่งเสริมสุขภาพของพนักงานเช่นกัน  ดังคำมั่นสัญญาของเราที่มุ่งสนับสนุนให้ผู้คนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น (Healthier, Longer, Better Lives)”

รศ.นพ. นิพิฐ พิรเวช ผู้อำนวยการฝ่ายประกันสุขภาพ  กล่าวว่า “เอไอเอ ประเทศไทย เชื่อว่าการส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับองค์กร ซึ่งจะเอื้ออำนวยให้พนักงานสามารถใช้ศักยภาพและความรู้ความสามารถในการทำงานได้อย่างเต็มที่  ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานสูงขึ้น และธุรกิจเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ทั้งนี้ เอไอเอในฐานะบริษัทประกันชีวิตและสุขภาพชั้นนำ เล็งเห็นว่าการที่ภาคธุรกิจเข้ามามีบทบาทในการร่วมกันสนับสนุน และส่งเสริมภาวะสุขภาพดีของพนักงานในองค์กร  ไม่ได้เป็นประโยชน์ และเห็นผลแค่การเติบโตในระดับองค์กรเท่านั้น แต่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยโดยรวมอีกด้วย”

“สำหรับวิธีการสำรวจด้านสุขภาพที่ทางกลุ่มบริษัทเอไอเอใช้ในโครงการ The Healthiest Workplace by AIA Vitality นั้น  บริษัทได้ศึกษาจากประสบการณ์กว่า 4 ปี ของโครงการต้นแบบ Britain’s Healthiest Workplace by UK Vitality รวมทั้งได้ร่วมมือกับ แรนด์ ยุโรป (RAND Europe) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการทำวิจัยทางด้านสุขภาพ และมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ประมวลผลที่ทันสมัยและเชื่อถือได้   และกับสถาบันการศึกษาในแต่ละประเทศ ในการพัฒนาแบบสอบถาม วิจัย และวิเคราะห์ข้อมูล  ทั้งนี้ องค์กรที่เข้าร่วมโครงการ Thailand’s Heathiest Workplace by AIA Vitality จะได้รับรายงานผลสุขภาพขององค์กร ซึ่งรวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์กรนั้น  เพื่อสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ในขณะเดียวกัน พนักงานที่ร่วมตอบแบบสำรวจทุกคนก็จะได้รับผลรายงานสุขภาพของตนเองเช่นกัน ซึ่งจะทำให้พนักงานมีความตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น”

นางสาวจิราภรณ์ กนิษฐรัต ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจประกันองค์กร เอไอเอ ประเทศไทย เผยว่า ปัจจุบันเอไอเอมีลูกค้าองค์กรกว่า 10,000 องค์กร ซึ่งมีทั้งลูกค้าประกันกลุ่มและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเราได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงานในองค์กรที่เป็นลูกค้าของเรามาอย่างต่อเนื่อง เช่น AIS, Air Asia, MBK เป็นต้น และโครงการ ‘Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality’ ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพในองค์กรเช่นกัน”

“แบบสำรวจของโครงการ ‘Thailand’s Heathiest Workplace by AIA Vitality’ จะเจาะลึกสุขภาวะรอบด้านของพนักงานในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ข้อบ่งชี้สุขภาพ สุขภาพจิต ความเครียด และความกังวลด้านอื่นๆ ทั้งหมดนี้เพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและประสิทธิภาพในการทำงานว่ามีความเกี่ยวเนื่องกันมากน้อยอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น อัตราการลาป่วยลดลง และมีความสุขในการมาทำงาน รวมถึงยังช่วยเสริมสร้างให้พนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์กรอีกด้วย”

“ทั้งนี้ องค์กรทุกองค์กรสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าประกันกลุ่มของเอไอเอ    และองค์กรที่เข้าร่วมโครงการยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลองค์กรสุขภาพเป็นเลิศ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) รางวัลสถานที่ทำงานที่ดีต่อสุขภาพที่สุด (Healthiest Employer)  2) พนักงานที่มีสุขภาพดีที่สุด (Healthiest Employee) และ 3) องค์กรที่ส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยมที่สุด (Healthiest Workplace) โดยจะมีการประกาศรางวัลในเดือนพฤศจิกายน 2561”

องค์กรที่สนใจ สามารถแสดงความจำนงขอเข้าร่วมโครงการ  ‘Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality’ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งองค์กรที่จะเข้าร่วมต้องมีพนักงานไม่ต่ำกว่า 20 คน และสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมได้ที่  https://healthiestworkplace.aia.com.ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม จนถึง 30 มิถุนายน 2561 หลังจากนั้น พนักงานในองค์กรนั้นๆ จะต้องทำแบบสำรวจให้เสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561  รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ที่  www.aia.co.th หรือติดต่อผ่านทาง Email ได้ที่ th.healthiestworkplace@aia.com

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ