แม็คโคร จับมือจ.สงขลา ช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้ง จัดโครงการนำร่อง พร้อมเปิดเทศกาล “แม็คโครชวนกินกุ้งไทย ต่อลมหายใจเกษตกร”

????????????????????????????????????

แม็คโคร จับมือจังหวัดสงขลา สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา เร่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา จากราคาสินค้าตกต่ำ จัดโครงการนำร่อง พร้อมเปิดเทศกาล “แม็คโครชวนกินกุ้งไทย ต่อลมหายใจเกษตกร” จำหน่ายกุ้งคุณภาพดี สด ส่งตรงจากฟาร์ม

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 29 ปี ที่ลูกค้าผู้ประกอบการได้ให้ความไว้วางใจในสินค้ากลุ่มอาหารของแม็คโครมาโดยตลอด เราให้ความสำคัญอย่างสูงสุดในด้านคุณภาพ ความสด  สะอาด และความปลอดภัย ตามมาตฐานของกฎหมาย และหลักปฏิบัติสากล ทั้งนี้ เพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ “มุ่งเป็นที่หนึ่งเรื่องการจัดหาสินค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ”  โดยแม็คโครได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานราชการ เครือข่ายภาคเอกชน มหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาและให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างบูรณาการ ตั้งแต่แหล่งผลิต จนถึงแหล่งจำหน่าย เพื่อให้มั่นใจว่า สินค้ามีความปลอดภัย”

“ไม่เพียงแต่การคัดสรรคุณภาพอย่างเข้มข้นเท่านั้น แม็คโครยังมีความมุ่งมั่นในการร่วมมือพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร อันก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรให้เติบโตอย่างยั่งยืน  รวมถึงการเป็นช่องทางการตลาดและกระจายสินค้าเกษตรทั้งในยามปกติและภาวะสินค้าล้นตลาดหรือราคาตกต่ำ สู่ประชาชน และผู้บริโภคผ่านแม็คโคร 123 สาขาทั่วประเทศไทย”

“กิจกรรม  “แม็คโครชวนกินกุ้งไทย ต่อลมหายใจเกษตรกร” ภายใต้โครงการ “แม็คโครคัดสรรคุณภาพ เคียงข้างเกษตรกรไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 ที่แม็คโคร สาขาหาดใหญ่  นับเป็นโครงการนำร่องที่เกิดจากความร่วมมือของแม็คโคร จังหวัดสงขลา สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะราคากุ้งตกต่ำของชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา  ที่มีสมาชิกมากกว่า 600 ราย อย่างทันท่วงที ถือเป็นบรรทัดฐานอันดีของการร่วมมือระหว่างภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐในการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไปในอนาคต  ทั้งนี้ แม็คโครจะรับซื้อกุ้งขาวแวนนาไมจำนวนประมาณ 1 ตันต่อสัปดาห์ จนกว่าราคากุ้งจะกลับสู่สภาวะปกติ ซึ่งนอกจากการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่จังหวัดสงขลาแล้ว ยังมีแม็คโคร สาขาสตูล เป็นสาขานำร่องสาขาที่ 2 ที่จะรับซื้อกุ้งโดยตรงจากชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสตูลที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำเช่นกัน” นางศิริพร กล่าวเสริม