ตั้ง พล.อ.วิวรรธน์ เป็นประธาน-4 กก.ผู้ทรงคุณวุฒิการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ระบุว่า ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เห็นชอบให้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จํานวน ๔ คน โดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป และแต่งตั้ง นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์ เป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าวเพิ่มเติม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ อัยการเป็นต้นไป (ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗) ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) อนุมัติให้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน ผู้ที่ลาออกและผู้ที่มีอายุครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ตามที่ กระทรวงคมนาคมเสนอ และได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าว ได้ดํารงตําแหน่ง ครบวาระสามปีแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อนุมัติให้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จํานวน ๕ คน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้

๑. พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการ
๒. พลอากาศเอก ยุทธนา สุกุมลจันทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจฯ )
๔. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจฯ)


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี