กรมการค้าต่างประเทศ แจงปมตรวจสอบคุณสมบัติผู้ร่วมประมูลข้าวอุตฯอาหารสัตว์มีเกณฑ์ชัดเจนตามแนวทาง นบข.

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีสื่อหลายสำนักนำเสนอข่าวกรณีการประมูลข้าวไปสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่คนบริโภค

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเรียนข้อเท็จจริง ดังนี้

1.การตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นประมูลเสนอซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐในการประมูลทุกครั้งจะดำเนินการโดยคณะทำงานซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากหลายฝ่าย รวมทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยจะตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ผู้เสนอยื่นมา ณ วันที่กำหนดให้ยื่นเอกสารหลักฐาน เมื่อตรวจสอบแล้วเป็นไปตามเงื่อนไขที่ประกาศกำหนด ก็จะประกาศรายชื่อให้เข้าร่วมประมูลได้ การตัดสิทธิ์เอกชนบางราย เนื่องจากตรวจพบว่ารายนั้นคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการตรวจพบในวันที่ยื่นเอกสารหรือพบในภายหลังก็ตาม


2.การลงพื้นที่ตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันการรั่วไหลเข้าสู่ระบบการค้าปกติ คณะกรรมการ นบข. มอบหมายให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก) เป็นหน่วยปฏิบัติในการจัดมาตรการและตรวจสอบติดตามให้มีการนำข้าวดังกล่าวไปใช้ในอุตสาหกรรมที่ผู้ซื้อแจ้งไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งหากผู้ใดมีหลักฐานว่าผู้ที่ชนะการประมูลไม่ปฏิบัติตามสัญญามีการนำข้าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ก็สามารถส่งหลักฐานให้ทางราชการ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายได้