‘สถ.’เคาะค่าอาหาร สถานสงเคราะห์สัตว์ของอปท. สุนัขวันละ 13 บ./ตัว แมว 5 บ./ตัว

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย(มท.)ได้แจ้งจังหวัด และอำเภอ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้ทราบว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์เป็นต้นมา สถ.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดอัตราค่าอาหารสัตว์ตามระเบียบใหม่ จึงได้กำหนดอัตราค่าอาหารสัตว์เพื่อใช้ในการดูแลและจัดสวัสดิภาพสัตว์ ดังนี้ 1.อัตราค่าอาหารสุนัข ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินตัวละ 13 บาทต่อวัน 2.อัตราค่าอาหารแมว ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินตัวละ 5 บาทต่อวัน 3.อัตราค่าอาหารสัตว์ประเภทอื่น ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสมและประหยัด และในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องจัดหาอาหารสัตว์ในอัตราที่สูงกว่ากำหนด ก็ให้ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรายกรณีไป

อธิบดีสถ. กล่าวต่อว่า ระเบียบดังกล่าวยังได้กำหนดให้เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จัดทำทะเบียนสัตว์ รูปแบบรายการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ หรือหลักเกณฑ์ค่าก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ ตามแบบที่กรมฯ กำหนด และระเบียบยังกำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สามารถเข้ามาดำเนินการหรือให้เงินอุดหนุนแก่เทศบาลหรือ อบต. เมื่อได้รับการร้องขอได้ด้วยเช่นกัน การจัดสวัสดิภาพสัตว์ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ อปท. ในพื้นที่ได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลสัตว์เลี้ยงจรจัดในชุมชน ซึ่งจะเห็นข่าวบ่อยครั้งที่สัตว์จรจัดทำร้ายเด็กหรือคนในชุมชน และเกิดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า การกำหนดให้ อปท. มีสถานสงเคราะห์สัตว์และมีการดูแลสัตว์เร่ร่อนจรจัด จะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ที่สำคัญยังได้ช่วยดูแลสัตว์จรจัด ไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ก่อให้เกิดอันตราย หรือสร้างความรำคาญต่อพี่น้องประชาชน และ กรมฯ ยังได้จัดทำมาตรฐานและคู่มือการสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เพื่อให้ทุก อปท. สามารถนำใช้ในการดำเนินการในพื้นที่ได้โดยสะดวก ซึ่งจะเผยแพร่ในเร็วๆนี้ หรือหาก อปท. ใดจะออกแบบเองใหม่ก็ได้เช่นกัน แต่ต้องมีจุดมุ่งหมายและองค์ประกอบสำคัญเพื่อการดูแลและฟื้นฟูสัตว์จรจัด และหากจะศึกษาการดูแลสุนัขจรจัดที่ได้มาตรฐานนั้น สามารถติดต่อขอศึกษาดูงานได้ที่เทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการในเรื่องนี้เพื่อใช้เป็นต้นแบบได้ ขอให้ทุกอปท. ได้ศึกษาระเบียบและคู่มือดังกล่าวและดำเนินการในพื้นที่ของตนต่อไปด้วย

 

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

Advertisment