กลุ่มมิตรผล บ่มเพาะเยาวชน เรียนรู้ปรัชญาพอเพียงผ่านศิลปะ

ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรมค่ายศิลปะกลุ่มมิตรผล ปีที่ 4 (Mitr Phol Art Camp 2017) ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถ มีใจรักในงานศิลปะ ได้ฝึกฝนทักษะและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมการประกวดสร้างสรรค์ศิลปะสื่อผสม โดยปีนี้เป็นกิจกรรมภายใต้แนวคิด “สุขจากสิ่งที่พ่อทำ” เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่เปรียบเสมือน “พ่อ” ของชาวไทยทุกคน

“คมกริช นาคะลักษณ์” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานองค์กรสัมพันธ์และบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงทุ่มเทเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และทรงมีหลักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอันนำมาซึ่งความสุข จึงอยากปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้ปรัชญาดังกล่าวผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ สื่อให้เห็นถึงความสุขจากการยึดหลักคำสอนของพระองค์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความสุขจากสุขภาวะร่างกายที่แข็งแรง ความสุขจากจิตใจที่ผ่องใส ความสุขจากคุณภาพชีวิตที่ดี และสังคมชุมชนเป็นสุข

“การบ่มเพาะเยาวชนให้เข้าใจถึงหลักการดำเนินชีวิตต้องใช้วิธีโน้มน้าวให้เกิดความมีส่วนร่วมและพร้อมเปิดใจเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้ผ่านงานศิลปะเป็นรูปแบบหนึ่งที่เยาวชนชื่นชอบ โดยมี อาจารย์สังคม ทองมี บุคคลดีเด่นแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ของคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ พร้อมด้วยคณะศิษย์ ให้เกียรติมาร่วมเป็นวิทยากรช่วยถ่ายทอดวิชาความรู้ รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ในการสรรค์สร้างผลงานศิลปะ และจัดให้มีการประกวดผลงานศิลปะอีกด้วย”

โดยทีมที่ชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับทุนการศึกษาเป็นเงิน 10,000 บาท ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับทุนการศึกษาเป็นเงิน 8,000 บาท และทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับทุนการศึกษาเป็นเงิน 5,000 บาท และจะเผยแพร่ผลงานศิลปะของน้อง ๆ ที่ชนะเลิศจากการประกวด ทางปฏิทินกลุ่มมิตรผล ประจำปี 2561 ด้วย

“นอกจากกิจกรรมด้านศิลปะสร้างสรรค์แล้ว ยังเสริมความรู้ในด้านวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ เพื่อปรับพื้นฐานความเข้าใจในศิลปะวัฒนธรรมในแต่ละชุมชน พร้อม ๆ กับการซึมซับแนวคิด ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ ของกลุ่มมิตรผล ที่เน้นส่งเสริมให้ชุมชนเติบโตไปด้วยกันแบบยั่งยืน ด้วยการพัฒนา 5 ด้าน

Advertisment

คือ หนึ่ง ด้านเศรษฐกิจ รู้จักใช้จ่ายพอประมาณ รู้จักออมเงิน สอง ด้านสังคม เรียนรู้จากต้นแบบที่ดี รู้จักแบ่งปันการเรียนรู้ สาม ด้านสุขภาวะ รู้จักดูแลสร้างเสริมสุขภาพที่ดี สี่ ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และห้า ด้านจิตใจ รู้จักรักและช่วยเหลือกันในครอบครัวและชุมชน”

ในปีนี้บริษัทจัดกิจกรรมขึ้น 4 ครั้งใน 4 พื้นที่ มีเยาวชนเข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 300 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานน้ำตาลมิตรผล

ครั้งแรกจัดขึ้นที่ศูนย์ศิลป์สิรินธร จังหวัดเลย เพื่อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะวัฒนธรรมจังหวัดเลย ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการรวมเยาวชน ในจังหวัดสิงห์บุรี และสุพรรณบุรี ไปเยี่ยมชมการผลิตไฟฟ้าของโซลาร์ฟาร์ม และเขื่อนกระเสียว เพื่อศึกษาแหล่งที่มาของพลังงาน เพื่อเชื่อมโยงกับโครงการในพระราชดำริต่าง ๆ ของในหลวง รัชกาลที่ 9

ครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยพาเยาวชนในชุมชนรอบโรงงานจากจังหวัดขอนแก่น และชัยภูมิ ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง และศึกษาดูงานด้านการเกษตร เพื่อให้เข้าใจในวิถีชีวิตแบบปลูกอยู่ ปลูกกิน ของคนชุมชนที่บ้านนาหว้า-นาคำ ครั้งที่ 4 จัดขึ้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยพาเยาวชนรอบโรงงานในจังหวัดกาฬสินธุ์และอำนาจเจริญ ไปเยี่ยมชมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยัง และอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานที่สื่อถึงโครงการในพระราชดำริต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องการจัดการน้ำ

Advertisment

ค่ายศิลปะกลุ่มมิตรผลปีที่ 4 ทำให้เด็ก ๆ ได้ซึมซับแนวคิดการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงจากประสบการณ์จริง นอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์แล้ว ยังเห็นคุณค่าว่าศิลปะที่เกิดจากสิ่งที่มีอยู่รอบตัวก็สามารถสร้างสุขได้