“เมืองไทยฯ” Happy Family มอบความรู้การเงินแก่ชุมชน

หนึ่งพันธกิจที่สำคัญของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คือการเป็นผู้นำด้านประกันชีวิตในระดับภูมิภาค ที่มีความแข็งแกร่งทั้งทางด้านการเงิน การบริการ และมีภาพลักษณ์ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และระบบการบริหารความเสี่ยง ระดับมาตรฐานสากล

ขณะเดียวกัน ก็ให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมควบคู่กันไปด้วย โดยล่าสุดได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “เมืองไทย Happy Family” เพื่อให้ความรู้ทางการเงินแก่เด็ก ๆ โรงเรียนบ้านครึ่งใต้, โรงเรียนบ้านครึ่ง, โรงเรียนบ้านส้าน, และชาวบ้าน ต.บ้านครึ่งใต้, ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย

“สาระ ล่ำซำ” กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กิจกรรมเพื่อสังคมของเมืองไทยประกันชีวิตมี 5 เสาหลัก ได้แก่ ด้านการศึกษา, ด้านสังคม, ด้านศิลปวัฒนธรรม, ด้านศาสนา และด้านสิ่งแวดล้อม

“เราเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา เพราะเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคม จึงต้องการมีส่วนช่วยสร้างคุณภาพการศึกษาที่ดีให้แก่เยาวชนไทย โดยเฉพาะเยาวชนด้อยโอกาส หรือในพื้นที่ห่างไกลความเจริญผ่านกิจกรรมให้ทุนการศึกษา และบริจาคสื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การกีฬา รวมถึงปรับปรุงอาคารเรียนต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพในทุก ๆ ด้านให้แก่เยาวชนให้มีความรู้ความสามารถได้แสดงออกอย่างเหมาะสม”

ทั้งนี้ การให้ความรู้ทางการเงินเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างหนึ่ง เพราะการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินที่ถูกต้อง จะสามารถวางแผนทางการเงินของตนเองอย่างเหมาะสม จนนำมาสู่การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด

Advertisment

“ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราทำกิจกรรมให้ความรู้ด้านการเงิน ที่ผ่านมาเราทำมาอย่างต่อเนื่อง แต่ปีนี้เป็นปีแรกที่เราตั้งชื่อกิจกรรมให้ชัดเจนขึ้น สำหรับการออกแบบกิจกรรมครั้งนี้เราต้องการให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เรื่องรายรับ รายจ่าย การออม การออมเผื่อฉุกเฉิน การตั้งเป้าหมายทางการเงิน พร้อมทั้งการเตรียมพร้อมเผื่อมีเหตุฉุกเฉินอย่างง่าย”

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน (CFP) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน และพนักงานจิตอาสา เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ผ่านบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน สามารถให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้และจดจำได้ง่าย ทั้งยังนำไปพัฒนาในชีวิตประจำวัน โดยมีเป้าหมายจะจัดกิจกรรมดังกล่าวให้ครอบคลุมโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

นอกจากให้ความรู้ทางการเงิน เมืองไทยประกันชีวิตยังมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านครึ่งใต้, โรงเรียนบ้านครึ่ง และโรงเรียนบ้านส้าน ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 50 ทุน รวมไปถึงการมอบคอมพิวเตอร์ ลูกฟุตบอล ข้าวสารหอมมะลิ จำนวนรวม 2,500 กิโลกรัม พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน อาทิ สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงห้องน้ำกุฎิวัดครึ่งใต้ 40,000 บาท สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 35,000 บาท

“สาระ” กล่าวเพิ่มเติมว่า ไม่เพียงการให้ความรู้ด้านการเงินแก่นักเรียนและผู้สูงอายุในชุมชน ที่ผ่านมาเรายังร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จัดโครงการ Young Financial Star Competition 2017 ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิต นักศึกษา สู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ลงทุนที่มีคุณภาพในอนาคตอีกด้วย

Advertisment

นอกจากนั้น บริษัทยังดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมด้านอื่น ๆ ควบคู่กัน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเมืองไทยประกันชีวิตอาสาพัฒนาชุมชน การสร้างฝาย รวมไปถึงการเข้าไปให้ความรู้ในการสร้างอาชีพหรือต่อยอดอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ชุมชน

“ดังนั้น การลงพื้นที่ที่แหล่งการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนเทศบาล ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ครั้งนี้เราจึงเสริมด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การย้อมสีธรรมชาติ และการพัฒนาลวดลายผ้าทอมือ โดยมี อ.เผ่าทอง ทองเจือ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มาให้คำแนะนำ พร้อมจัดเวิร์กช็อปย้อมสีผ้าจากวัสดุธรรมชาติ และการเย็บตุ๊กตาผ้า เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และส่งเสริมงานหัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน อีกทั้งยังเป็นการร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมในอีกทางหนึ่งด้วย เพราะเรื่องศิลปวัฒนธรรมเป็นบทบาทอีกด้านที่บริษัทให้ความสำคัญเสมอมา”

นับเป็นกิจกรรมที่ส่งมอบทั้งความสุข ความรู้ และการให้ความช่วยเหลือแก่คนในชุมชนที่เปรียบเสมือนกับคนในครอบครัวเดียวกันตามสโลแกนที่ว่า “โครงการ Happy Family” นั่นเอง