จัดการขยะให้ดีก็ทำได้! เรือนเพาะเห็ด จากลังโฟมที่ประชาชนนำมาทิ้ง


นายชัยวรัตน์ เกษสุขสมวงษ์ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายโยธา ตรวจเยี่ยมเรือนเพาะเห็ดที่สร้างจากลังโฟมที่ประชาชนนำมาทิ้ง เพื่อสร้างให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องขยะให้กับประชาชน อีกทั้งเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ และนำขยะมาสร้างประโยชน์ให้คุ้มค่า ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดการมูลฝอย เขตหนองจอก