ปภ.”ภูเก็ต” พร้อมหน่วยงาน แจง การบริหารน้ำ

ปภ.”ภูเก็ต” พร้อมหน่วยงาน แจง การบริหารน้ำ

เมื่อเร็วๆนี้  นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต นายสมสวัสดิ์ ฉายสินสอน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานภูเก็ต นายอุทัย แช่จิว หัวหน้างานผลิตการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต และ นางสาววราภรณ์ พูลวาสน์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ร่วมกัน แถลงข่าวแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน/นักท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตยังไม่เข้าสู่ภาวะการขาดแคลน หรือ น้ำฝนทิ้งช่วง โดยในส่วนของรัฐบาลได้มอบหมายให้มีการเฝ้าระวังในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2562 จังหวัดได้มีการติดตามข้อมูลการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด รวมทั้งประสานงานกับฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาดังกล่าว กำหนดให้มีสถานที่จุดแจกจ่ายน้ำกลางในแต่ละท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนการที่เตรียมการไว้แล้ว และมอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาคสำรวจแหล่งน้ำดิบหากพบข้อมูลขาดแคลนน้ำดิบให้แจ้งจังหวัด เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันต่อไป

“จังหวัดภูเก็ตมีคณะทำงานแก้ไขปัญหาการขาดแคนน้ำ โดยมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อวางแผนวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภค ควบคู่กับการสำรวจมุมเมือง 109 ขุมเหมืองและอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำและอ่างเก็บน้ำบางวาด ปัจจุบันยังคงมีน้ำเพียงพอ หากประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่นชุมชนมีความเดือดร้อน เบื้องต้นสามารถแจ้งได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการช่วยเหลือก่อน แต่หากเกิดภาวะวิกฤตเกินกำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถส่งเรื่องมายังจังหวัดภูเก็ตเพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉินต่อไป” นายประพันธ์ กล่าว

ด้าน นายสมสวัสดิ์ ฉายสินสอน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานภูเก็ต กล่าวว่า สถานการณ์น้ำประเทศอยู่ในเกณฑ์น้อยและอยู่ในภาวะวิกฤต โดยน้ำในภูเก็ต อ่างเก็บน้ำหลักทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบางวาด มีปริมาณน้ำ 1.348 ล้าน ลบ. ม. ( คิดเป็น 13.20% ของความจุเก็บกัก ) อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดา มีปริมาณน้ำ 0.404 ล้าน ลบ.ม. ( คิดเป็น 5.60% ของความจุเก็บกัก) อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ มีปริมาณน้ำ 1.303 ล้าน ลบ.ม.( คิดเป็น 30.20% ของความจุเก็บกัก ) ในส่วนของ ปริมาณฝนเฉลี่ยที่หัวงานอ่างเก็บน้ำหลักทั้ง 3 แห่ง จำนวน1,216.10 มิลลิเมตร ต่ำกว่าเกณฑ์ฝนเฉลี่ยสะสม ของจังหวัดภูเก็ต ร้อยละ 10 ( ตั้งแต่ม.ค.62- 15 ส.ค.62 ) โดยปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 3 ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนเพียงอย่างเดียว ซึ่งฤดูฝนของจังหวัดภูเก็ตจะสิ้นสุดในกลางเดือนตุลาคม 2562

“แนวทางการบรรเทาปัญหาเร่งด่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับโครงการชลประทานภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาแหล่งน้ำดิบเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำในระยะนี้ โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำชั่วคราวที่คลองเจ๊ะตรา และคลองบางใหญ่ เพื่อสูบน้ำเข้าระบบการผลิตน้ำประปาที่สถานีผลิตน้ำบางโจ และสถานีผลิตน้ำบางวาด ตามลำดับ ส่วนแนวทางการแก้ปัญหาระยะยาวเพื่อความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค และการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ได้มีการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ จัดทำโครงการระบบสูบน้ำบ้านโคกโตนด อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ โครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บกักน้ำอ่าวภูเก็ต และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดิน ซึ่งหากดำเนินการได้ตามแผนก็จะมีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและรองรับการเติบด้านการท่องเที่ยวได้ด้วย”นายสมสวัสดิ์ กล่าว

ด้าน นายอุทัย แช่จิว หัวหน้างานผลิตการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต กล่าวว่า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ให้บริการผู้ใช้น้ำจำนวนผู้ใช้น้ำ 64,638 ราย ปริมาณน้ำจ่าย 112,700  ลบ.ม./วัน โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต มีกำลังการผลิตรวมปริมาณน้ำผลิต-จ่าย 67,300 ลบ.ม./วัน และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ได้ดำเนินการซื้อน้ำประปาจากบริษัทเอกชน (เดิม) รวมปริมาณน้ำผลิต-จ่าย 45,400 (ลบ.ม./วัน) สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหา และการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน/นักท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีแผนดังนี้
1. กปภ.สาขาภูเก็ตซื้อน้ำประปาจากบริษัทเอกชน (รายใหม่) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและ ลดปริมาณการใช้น้ำในอ่างเก็บน้ำจำนวน 6 โครงการ ปริมาณน้ำรวม 22,800 ลบ.ม./วัน
2. กปภ.สาขาภูเก็ตกำลังก่อสร้างฝ่ายกั้นน้ำ เพื่อลดการใช้น้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำบางวาดและอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ
3. แผนระยะยาว รองรับความต้องการใช้น้ำในอนาคตในจังหวัดภูเก็ต โครงการผลิตน้ำ 2,000 ลบ.ม./ชม. สร้างโรงกรองน้ำที่จังหวัดพังงาโดยมีวัตถุประสงค์ คือ ผลิตน้ำประปาจาก จ.พังงา ส่งมายัง จ.ภูเก็ต เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต ใช้งบกว่า 3 พันล้านบาทเป็นโครงการระยะยาวต้องของบรัฐบาลในปี 65

ด้าน นางสาววราภรณ์ พูลวาสน์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าเมื่อเกิดภาวะภัยแล้ง ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ โดยเป็นงบกลางในส่วนของการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ  หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ขอให้ประชาชนได้แจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเองก่อนเพื่อให้การช่วยเหลือ

ด้าน ภาคเอกชน ธุรกิจโรงแรมแห่งหนึ่ง หาดป่าตอง กล่าวว่า ขณะนี้ มีสถานประกอบการโรงแรมที่พัก ได้ทำการก่อสร้างโรงแรมห้องพักเพิ่มอีกกว่า 1 หมื่นห้องในภูเก็ต ดังนั้น ความต้องการใช้น้ำในจังหวัดภูเก็ตจึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ทางจังหวัดจัดหาน้ำให้เพียงพอเพื่อรองรับการเติบโตการท่องเที่ยวด้วย


QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ