“ไอแบงก์” ให้ “พักหนี้-ลดค่างวด” ช่วยลูกหนี้เงินกู้อเนกประสงค์

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติม ระยะที่ 2 สำหรับลูกค้าสินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกันภายใต้กำกับ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อที่อยู่อาศัยและอเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน ทั้งลดภาระค่างวด พักชำระเงินต้นและกำไร และขยายระยะเวลาสินเชื่อ เริ่ม 1 ก.ค.- 31 ธ.ค.63 สามารถยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์ธนาคารได้

ทั้งนี้ ไอแบงก์ ได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด COVID-19 ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติ่มระยะที่ 2 เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้เดิมประเภทกลุ่มสินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกันภายใต้กำกับ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อที่อยู่อาศัยและอเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน แต่ทั้งนี้ลูกหนี้ต้องไม่มีสถานะเป็น NPF (ค้างชำระเกินกว่า 90 วัน) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 โดยธนาคารมีทางเลือก ให้ลูกหนี้สามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามประเภทสินเชื่อดังนี้

1.สินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกันภายใต้กำกับ
-ลดภาระค่างวด 30% ของค่างวดเดิมระยะเวลา 6 เดือน ไม่ขยายระยะเวลา และให้นำไปชำระในงวดสุดท้าย

2.สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
-พักชำระเงินต้นและกำไร 3 เดือน และขยายระยะเวลา 3 เดือน หรือ
-ขยายระยะเวลาชำระหนี้ 6 เดือนและเฉลี่ยค่างวดใหม่ตามระยะเวลา

3.สินเชื่อที่อยู่อาศัยและ อเนกประสงค์มีหลักประกัน
-พักชำระเงินต้นและกำไร 3 เดือน โดยไม่ขยายระยะเวลา และให้นำไปชำระในงวดสุดท้าย หรือ
-พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะกำไร) 3 เดือน โดยไม่ขยายระยะเวลา และให้ปรับลดอัตรากำไรในระยะเวลาที่พักชำระหนี้ลง 0.25% เฉพาะบัญชีสินเชื่อที่อยู่ในช่วงการชำระค่างวดด้วยอัตรากำไรอ้างอิง SPRL ( SPRL ของธนาคาร ปัจจุบัน = 7.40% ต่อปี) หรือ
-พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะกำไร) ไม่เกิน 6 เดือน โดยให้ขยายระยะเวลาไม่เกินระยะเวลาที่พักชำระ

Advertisment

ทั้งนี้ ลูกค้าที่สนใจสามารถยื่นคำร้องขอรับมาตรการความช่วยเหลือได้ทางเว็บไซต์ www.ibank.co.th ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2563 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ibank Call Center 1302