โพลเผยคนไทยมีหนี้เฉลี่ยคนละครึ่งล้านบาท เงินออมน้อย-หนี้เพิ่ม

นางณัฐฐา วินิจนัยภาค ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ร่วมกับเครดิตบูโร เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “พฤติกรรมการออมและภาวะหนี้สินของประชาชนในช่วงครึ่งปีแรก 2560” พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 45.15% มีรายได้พอๆ กับรายจ่าย โดยประชาชนมีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 26,469.91 บาท ขณะที่รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 21,606.75 บาท

ทั้งนี้ ประชาชนเกินครึ่งเล็กน้อย หรือ 51.65% มีเงินออมไว้ใช้ โดยส่วนใหญ่ 48.79% ออมเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น เพื่อการรักษาพยาบาล การเจ็บป่วย อุบัติเหตุ 38.33% ออมเพื่อสำรองไว้ใช้ในอนาคต 26.91% ออมไว้ให้บุตรหลานตลอดจนการศึกษาของบุตรหลาน 12.58% ออมเพื่อใช้ในระยะยาวช่วงหลังเกษียณอายุ

ส่วนการมีหนี้สินของประชาชนพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 68.10% ระบุว่ามีหนี้สิน ซึ่งในจำนวนนี้มีหนี้สินโดยรวมเฉลี่ยประมาณ 565,302.88 บาท 59.47% เกิดจากการซื้อ/ผ่อน/ชำระสินค้า การบริการ สินค้าอุปโภคบริโภค รองลงมา 35.46% เกิดจากการลงทุนในการประกอบอาชีพ ดำเนินธุรกิจ กิจการ การเกษตร การค้าขาย ส่วนอีก 14.24% เกิดจากการเลี้ยงดูบุตรหลาน อีก 11.89% เกิดจากการเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว และอีก 6.17% เกิดจากการสร้าง ต่อเติม ปรับปรุงที่อยู่อาศัย บ้าน คอนโด ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ

               

สำหรับวิธีการบริหารจัดการหนี้สินของประชาชนพบว่า ผู้ที่มีหนี้สินส่วนใหญ่ 61.01% จะชำระยอดค้างให้ตรงต่อเวลา ส่วนอีก 19.46% ไม่สร้างหนี้สินเพิ่มเติม นอกจากนี้ 14.17% ระบุว่าลดค่าใช้จ่าย ขณะที่ 13.29% หาช่องทางการเพิ่มรายได้ เช่น ทำอาชีพเสริม หารายได้พิเศษ ทำงานล่วงเวลา และอีก 10.50% ระบุว่า เลือกแบ่งงวดจ่ายให้มากครั้ง แต่จำนวนเงินต่อครั้งให้น้อยๆ ขณะที่ประชาชนมีความสามารถในการชำระหนี้สินเฉลี่ย 7.72 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10) ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก