กึ้ง เฉลิมชัย ซีอีโอ TTA ส่งบริษัทลูกซื้อหุ้น SKOOTAR สัดส่วน 60%

กึ้ง-เฉลิมชัย มหากิจศิริ ซีอีโอ โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ ส่งบริษัทลูก วี เวนเจอร์ส เทคโนโลจีส์ ซื้อหุ้น SKOOTAR สัดส่วน 60% มูลค่า 100 ล้านบาท ลุยขยายบริการขนส่งออนไลน์ ต่อยอดธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่ม


วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลจีส์ จำกัด (VVT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นสัดส่วน 99.99% ได้ทำข้อตกลงเพื่อเข้าซื้อหุ้นใน บริษัท สกู๊ตตาร์ บียอนด์ จำกัด (SKOOTAR) ในสัดส่วน 60% คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท

โดยปัจจุบัน SKOOTAR มีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 1,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นจำนวน 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดย VVT จะใช้กระแสเงินสดที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทในการลงทุนครั้งนี้

SKOOTAR ถือเป็นบริษัทเอกชนไทย จัดตั้ง ดำเนินการ และมีรายได้เชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ทำธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการส่งเอกสาร/พัสดุผ่านช่องทางออนไลน์ โดย SKOOTAR เป็นผู้พัฒนาและเป็นเจ้าของแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และเว็บไซต์ชื่อว่า SKOOTAR ซึ่งบริการของ SKOOTAR ครอบคลุมถึงการส่งเอกสาร/พัสดุ การส่งใบแจ้งหนี้ การเก็บและฝากเช็ค การรับชำระค่าสินค้าเมื่อส่งถึง และการส่งอาหาร โดยมีผู้ส่งเอกสารรายย่อยทั่วไป ที่ลงทะเบียนกับแอปพลิเคชั่นดังกล่าว

โดยการเข้าลงทุนใน SKOOTAR จะทำให้บริษัทสามารถขยายศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งให้ครอบคลุมธุรกิจการให้บริการขนส่งผ่านช่องทางออนไลน์ อีกทั้งช่วยต่อยอดและส่งเสริมธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม TTA ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น