“ปลัดพาณิชย์”ลงพื้นที่ขอนแก่นติดตามโครงการ One Roof ย้ำดูแลเกษตรกร ส่งเสริมผู้ประกอบการ

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์  ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันนี้ ( 22 ก.ค. 2560 ) ได้ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของทีมสำนักงานพาณิชย์จังหวัด (One Roof) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น โดยได้ใช้โอกาสนี้มอบนโยบายการทำงานให้กับทีมพาณิชย์ให้ทำหน้าที่เป็นแม่ทัพน้อยของกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค จะต้องทำงานเหมือนกับเป็นกระทรวงพาณิชย์ย่อมๆ ในต่างจังหวัด มีหน้าที่ในการดูแลเกษตรกร ดูแลประชาชนด้านค่าครองชีพ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ และหากพื้นที่ไหนติดชายแดน ก็จะต้องทำการส่งเสริมการค้าชายแดนด้วย

“กระทรวงฯ มีความคาดหวังว่าพาณิชย์จังหวัดจะเป็นทัพหน้า ที่จะเข้าไปดูแลช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดที่ตัวเองดูแลอยู่ โดยจะต้องติดตามภาวะราคาสินค้าเกษตรในพื้นที่ทุกตัวอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมรับมือได้ล่วงหน้า ต้องติดตามสอดส่องภาวะราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันปัญหาการฉวยโอกาสและปรับขึ้นราคาโดยไม่สมเหตุสมผล ส่วนการพัฒนาผู้ประกอบการ ต้องดูว่าในจังหวัดมีจุดเด่น จุดแข็งอะไรบ้าง แล้วให้เข้าไปพัฒนาส่งเสริม”


ทั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่สำคัญอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศ รวมถึงยังมีการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อย ซึ่งพาณิชย์จังหวัดจะต้องดูว่าจะเข้าไปช่วยเหลือและประสานหาตลาดรองรับผลผลิตเหล่านี้ได้ยังไง โดยต้องมีการทำแผนล่วงหน้าทุกตัว เพื่อป้องกันปัญหาด้านราคาตกต่ำ และยังพบว่าขอนแก่นเป็นพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นจำนวนมาก ก็ต้องเข้าไปช่วยส่งเสริมและจัดหาตลาดรองรับให้กับผลผลิตเหล่านี้

               

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์กล่าวว่า ในการเดินทางไปครั้งนี้ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ (กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ตำบลในเมือง บ้านโสกจาน หมู่ 3 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามความสำเร็จของการรวมตัวปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ที่ช่วยลดต้นทุน และทำให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น เพราะกระทรวงฯ ได้ช่วยในการเชื่อมโยงตลาด โดยดึงโรงสีมาช่วยรับซื้อผลผลิต ทำให้เกษตรกรขายข้าวได้ราคาดีกว่าปกติ

จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมบริษัท บุญทันฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร โดยมีสินค้าที่โดดเด่น คือ มันสำปะหลังทอดกรอบ มันสำปะหลังเชื่อมบรรจุกระป๋อง ขนมกรุบกรอบ ซึ่งเป็นผู้ผลิตที่ได้ใช้นวัตกรรมเข้ามาแปรรูปสินค้าเกษตร ถือเป็นแบบอย่างให้กับผู้ผลิตรายอื่นๆ และเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงฯ ที่ต้องการผลักดันให้เกิดผู้ผลิตที่นำวัตถุดิบทางการเกษตรไปแปรรูปและใช้นวัตกรรมเข้ามาผลิตสินค้าให้มากขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดมันสำปะหลัง ณ ศาลากลางบ้าน ตำบลบ้านลาน ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามแนวโน้มการผลิต และสอบถามความต้องการของเกษตรกรว่าจะให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยเหลือและสนับสนุนอะไร