MINT งดจ่ายปันผล เก็บสภาพคล่องรับมือภาวะเศรษฐกิจไม่แน่นอน

ไมเนอร์

MINT แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นเสียงข้างมากลงมติ “งดจ่ายปันผล” สำรองเงินบริหารสภาพคล่อง รับมือความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด

วันที่ 23 เมษายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วานนี้ (22 เม.ย.) ว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 มีมติเสียงข้างมากอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

เนื่องจากความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 เพื่อสำรองเงินไว้ในการบริหารสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียน


รวมถึงไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 599.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว