ประชาชาติธุรกิจ
คนเดินตรอก ดร. วีรพงษ์ รามางกูร

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560