เร่งเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

บทบรรณาธิการ

แม้ปัจจัยลบสถานการณ์น้ำท่วมจะทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาคที่ชะลอตัวกลับมามีปัญหาซ้ำ แต่การลงทุนภาครัฐที่กำลังเดินหน้า การส่งออกที่เริ่มฟื้นตัว กับอานิสงส์ภาคการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ ทำให้นักวิเคราะห์เกือบทุกสำนักคาดการณ์ว่าทิศทางเศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปีจะเติบโตที่ 3.5-4%

โดยช่วงครึ่งปีหลังการส่งออก กับการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนจะกลับมาเป็นแรงส่งสำคัญ ส่วนของการลงทุนภาครัฐนั้น จากการเร่งรัดผลักดันโครงการทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ต่อเนื่อง ล่าสุด พบว่าช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2559 ถึง 31 ก.ค. 2560 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2560 มีการเบิกจ่ายรวม 2.24 ล้านล้านบาท หรือ 82.24% ของยอดวงเงินงบประมาณรายจ่ายทั้งปี 2.73 ล้านบาท

เท่ากับการลงทุนรัฐยังเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมทั้งระบบ เพราะแม้ส่วนใหญ่จะเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ 1.95 ล้านล้านบาท จากยอดงบประมาณรายจ่ายประจำรวม 2.18 ล้านล้านบาท ขณะที่การเบิกจ่ายงบฯ รายจ่ายการลงทุนเบิกจ่ายได้ 2.92 แสนล้านบาท จากจำนวนงบฯ ลงทุนตลอดทั้งปี 4.46 แสนล้านบาท

ไม่รวมการลงทุนที่เบิกจ่ายจากงบฯกลาง กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านทางมาตรการสนับสนุนช่วยเหลือ กระจายเม็ดเงินลงสู่ท้องถิ่น ชุมชน เกษตรกร กลุ่มผู้มีรายได้น้อย แต่รายได้ภาคการเกษตรที่ลดน้อยลงผลพวงจากพืชผลราคาตกต่ำ กับหนี้สินภาคครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงที่ 78-79% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2560 กระทบกำลังซื้อของคนในระดับกลางล่างอย่างรุนแรง

โจทย์ใหญ่คือ ทำอย่างไรจะผลักดันเครื่องยนต์เศรษฐกิจอีก 3 เครื่องยนต์ นอกเหนือจากการลงทุนภาครัฐให้ขับเคลื่อนได้เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการบริโภค การลงทุนเอกชน การส่งออก เริ่มจากแก้ปัญหาเร่งด่วนอย่างการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้กับเกษตรกร คนในชุมชน ท้องถิ่น ที่ยังด้อยโอกาส เพราะหากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศกลุ่มนี้หนี้ลดน้อยลง มีรายได้เพิ่มเพียงพอต่อการดำรงชีพ นอกจากลดภาระโดยรัฐไม่จำเป็นต้องสนับสนุนช่วยเหลือทุกด้านแล้ว เศรษฐกิจฐานรากจะได้รับผลพลอยได้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้น


ขณะเดียวกันก็สร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคส่งออกที่กลับมาเป็นบวกให้เติบโตได้ ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันที่เผชิญความท้าทาย ทั้งความผันผวนของค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน การแข่งขันในตลาดโลกที่รุนแรงขึ้น พร้อม ๆ กับเพิ่มความเชื่อมั่นให้นักธุรกิจ นักลงทุน กระตุ้นให้เกิดการลงทุนเป็นรูปธรรม ให้สามเครื่องยนต์ซึ่งที่ผ่านมามีอาการสะดุดเดินหน้าไม่เต็มที่ขับเคลื่อนเต็มประสิทธิภาพ เศรษฐกิจที่ค่อย ๆ ฟื้นจะได้เติบโตตามเป้าหมาย