โจทย์ใหญ่…วางผังเมืองให้สมดุล

บทบรรณาธิการ

การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง ซึ่งกำหนดกรอบทิศทางในการพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างเป็นระเบียบสวยงาม มีแบบแผน เป็นประเด็นที่นำมาซึ่งข้อถกเถียงระหว่างฝ่ายที่ต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพัฒนา กับฝ่ายอนุรักษ์บ่อยครั้งขึ้น การบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลจึงเป็นเรื่องยากและท้าทาย

กรณีตัวอย่างตัวแทนผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการปรับแก้การใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร โดยเสนอให้ปลดล็อกการห้ามตั้งโรงงานใหม่ ขยายโรงงานเดิม ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงผังเมืองรวมสมุทรสาครฉบับปัจจุบัน เพื่อเปิดโอกาสให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถขยายการลงทุนได้

เป็นปัญหาเดียวกันกับกรณีผู้ประกอบการโรงงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เคยยื่นข้อเรียกร้องต่อภาครัฐ และขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่างจัดทำผังเมืองรวมอีอีซี โดยจะกำหนดกรอบการใช้ประโยชน์ที่ดินใน 3 จังหวัดอีอีซี ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รวมไว้ในฉบับเดียวกัน

และมีแนวโน้มสูงที่ผังเมืองรวมอีอีซีที่จะประกาศในกลางปี 2562 จะผ่อนปรนเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ตั้งโรงงานใหม่ หรือขยายการลงทุนได้เพิ่มขึ้น ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้อีอีซีเป็นแหล่งลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ของประเทศ

ขณะที่จังหวัดอื่น ๆ นอกอีอีซีส่วนใหญ่ยังถูกเข้มการใช้ที่ดินในผังเมืองรวม โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ในกิจการนิคมอุตสาหกรรม การตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และสวนทางนโยบายกับวิสัยทัศน์ของหลายจังหวัด ที่ปัจจุบันมุ่งเน้นการเป็นเมืองอุตสาหกรรมสีเขียว อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ฯลฯ

โจทย์ใหญ่อยู่ที่จะกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทอย่างไรจึงจะเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความเป็นไปแต่ละในพื้นที่ และให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อาทิ การกำหนดให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย พื้นที่พาณิชยกรรม ส่วนราชการ สถานศึกษา ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อการอนุรักษ์ ที่ตั้งโรงงานอตุสาหกรรม เป็นต้น

ดังนั้นนอกจากต้องนำองค์ความรู้ในทางทฤษฎี หลักวิชาการ มาปรับใช้ในการจัดวางผังเมือง เพื่อกำหนดกรอบทิศทางในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นระเบียบ สวยงาม ถูกสุขลักษณะแล้ว สิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตระหนักและให้ความสำคัญคือ การเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ

เพื่อระดมสมองกลั่นกรองทางเลือกที่ดีที่สุด กรอบทิศทางการเจริญโตของเมืองจึงจะผสมผสานระหว่างการอนุรักษ์กับการพัฒนาได้อย่างสมดุล ตอบโจทย์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

 

 

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็นทั้งภาครัฐ-เอกชน เพิ่มเราเป็นเพื่อนที่ Line ได้เลย พิมพ์ @prachachat หรือ คลิกลิงก์ https://line.me/R/ti/p/@prachachat
.
หรือจะสแกน QR Code ในรูป เราพร้อมเสิร์ฟข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจถึงมือผู้อ่านทันที!

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ