ปราบคอร์รัปชั่นต้องทำจริง

บทบรรณาธิการ

คำพิพากษาคดีทุจริตซื้อขายข้าวรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) เมื่อ 25 ส.ค. 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สั่งจำคุกจำเลยที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันไปตามฐานความผิด แม้คดียังไม่สิ้นสุดเพราะกฎหมายให้ยื่นอุทธรณ์ได้ แต่เป็นอุทาหรณ์ได้เป็นอย่างดีสำหรับนักการเมือง ข้าราชการประจำ รวมทั้งเอกชนที่เป็นคู่สัญญารัฐ

ถือเป็นอีกคดีประวัติศาสตร์ ที่หลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ ร่วมตรวจสอบสืบสาวข้อมูลหลักฐาน ฟ้องร้องผ่านกระบวนการยุติธรรม นำมาสู่การตัดสินลงโทษผู้กระทำผิดได้สำเร็จ

อย่างน้อยน่าจะช่วยป้องปรามทำให้นักการเมืองที่ใช้อำนาจรัฐแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องเกิดความเกรงกลัว น่าจะทำให้การทุจริตโกงกินลดน้อยลง ข้าราชการที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้มีอำนาจ โดยหวังผลตอบแทนในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นการแลกเปลี่ยนจะรู้สึกเข็ดหลาบ ขณะที่เอกชนที่มุ่งประโยชน์ส่วนตนโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายก็จะไม่กล้ากระทำผิดซ้ำซาก

แม้ในสภาพความเป็นจริงอาจมีบางเรื่องที่สาธารณชนยังคาใจ เพราะจากอดีตถึงปัจจุบันมีน้อยครั้งที่การสืบสาวปมทุจริตสามารถโยงใยไปถึงบุคคลผู้อยู่เบื้องหลัง ที่ต้องรับโทษทัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นปลาซิวปลาสร้อยแต่ผู้บงการตัวจริงมักรอดตัว จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน

การฟ้องร้องคดีขายข้าวจีทูจี ก่อนจะมีคำพิพากษาให้จำคุกนักการเมืองซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกับข้าราชการระดับสูง กับบริษัทค้าข้าว เมื่อ 25 ส.ค. 2560 ที่ผ่านมา จึงน่าจะเป็นกรณีตัวอย่างทั้งในแง่ของการป้องปราม การสืบสวน สอบสวน การทำสำนวนคดี ฯลฯ ช่วยให้การฟ้องร้องคดีทุจริตคอร์รัปชั่นในวันข้างหน้าเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุมมากยิ่งขึ้น

ทำให้ทุกภาคส่วนมั่นใจได้มากขึ้นว่าการปราบปรามทุจริตโกงกินแบบลูบหน้าปะจมูก เหมือนมวยล้มต้มคนดูจะลดน้อยลงหรือไม่เกิดขึ้นอีก ในทางตรงกันข้ามทุกหน่วยงานจะร่วมแท็กทีมเจาะปมทุจริตอย่างเข้มข้นจริงจัง สาวโยงถึงการโกงกินที่อาจพลิกกลวิธีซับซ้อนซ่อนเงื่อน หรือบูรณาการโกงเป็นเครือข่ายต้องจนแต้ม ด้วยหลักฐานที่มัดแน่นดิ้นไม่หลุด


ที่สำคัญรัฐบาลจะสามารถเรียกศรัทธาและความเชื่อมั่นได้มากกว่านี้ ถ้าหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าปราบโกงด้วยความเป็นธรรมเสมอภาค โดยไม่เห็นแก่คอนเน็กชั่น สายสัมพันธ์ หรือพวกพ้องด้วยการถอดบทเรียนคดีประวัติศาสตร์มาปรับใช้เป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตทั้งระบบ จึงจะถอนรากถอนโคนการคอร์รัปชั่นโกงกินจึงจะสัมฤทธิผล