บทบรรณาธิการ : เร่งสร้างผลงานสู้ศึกเศรษฐกิจ

ครม. ใหม่ เศรษฐกิจไทย

การเมืองนอกสภาร้อนแรงขึ้นหลังการเคลื่อนไหวเรียกร้องของม็อบนิสิตนักศึกษา กับกลุ่มที่เห็นต่างเริ่มขยายวง ขณะที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา มีการพิจารณาแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 9 ข้อ ตามรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร

เป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่รัฐมนตรีใหม่ในรัฐบาล “ประยุทธ์ 2/2” เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ หลังมีการโปรดเกล้าฯ ทำให้สาธารณชนจับตาสถานการณ์ทางการเมืองที่กำลังเขม็งเกลียว พร้อม ๆ กับรอดูนโยบายและแนวทางการแก้ไขวิกฤตของทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ แม้ลึก ๆ จะวิตกกังวลเกี่ยวกับการเมือง แต่ก็คาดหวังให้รัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเศรษฐกิจเร่งโชว์ฝีมือสร้างผลงาน

ขณะที่ข้าราชการประจำในกระทรวงเสาหลักที่มีการปรับเปลี่ยนฝ่ายนโยบายต่างเตรียมข้อมูล แนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ ผู้บริหารระดับสูงหลายกระทรวงได้รับการนัดหมายหารือนอกรอบกับเจ้ากระทรวงคนใหม่ล่วงหน้า เมื่อเข้ารับตำแหน่งเป็นทางการจะได้เริ่มงานในทันที

เพราะภายใต้สถานการณ์ขณะนี้มีทั้งปัญหาเฉพาะหน้า ภารกิจสำคัญเร่งด่วนต้องรีบแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่อนคลายบรรเทาความเดือดร้อนให้กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นผู้มีรายได้น้อย คนตกงาน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

ขณะเดียวกัน ปัญหาหลายเรื่องเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงาน รัฐบาลในฐานะผู้กุมอำนาจในการบริหารจัดการประเทศจึงต้องระดมทุกสรรพกำลังเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนแผนงาน โครงการต่าง ๆ ให้เดินหน้า แปรนโยบาย และมาตรการไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่วางไว้

การบูรณาการทำงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหา การกู้วิกฤตของประเทศมีความเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุด แม้จะยากและท้าทายรัฐมนตรีใหม่ กับทีมที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจทั้งคณะ แต่ในสถานการณ์ไม่ปกติ แถมทางเลือกมีน้อย จำเป็นต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อลดผลกระทบและความเสียหาย


ที่สำคัญทุกภาคส่วนต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศ ให้ทีมเศรษฐกิจใหม่ได้แสดงฝีมือ อย่าให้การเมืองปิดล็อกทางออกประเทศ การคิดต่างมองต่างถูกนำไปเบี่ยงเบนขยายผลสร้างความขัดแย้งแตกแยก เพราะจะซ้ำเติมปัญหานำพาประเทศเข้าสู่จุดเสี่ยงต้องแก้หลายเงื่อนปม ต้องสู้ศึกหลายด้านทั้งวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตสุขภาพอนามัย และการเมืองภายในที่คนไทยแบ่งฝ่ายแบ่งขั้วกันเอง