ปลดล็อก 31 ใบอนุญาต แค่จ่ายค่าธรรมเนียมต่ออายุอัตโนมัติ

นอกรอบ
พิเชษฐ์ ณ นคร

พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 กำหนดให้การต่อใบอนุญาต ใบรับจดแจ้ง ภายใต้กฎหมาย 11 ฉบับ สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาต ใบรับจดแจ้งตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ได้

เป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่บัญญัติให้ในกรณีที่กฎหมายกำหนดอายุใบอนุญาตไว้ และกิจการ หรือการดำเนินการที่ได้รับใบอนุญาตนั้นมีลักษณะเป็นกิจการ หรือการดำเนินการที่เห็นได้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตจะประกอบกิจการ หรือดำเนินการนั้นต่อเนื่องกัน

คณะรัฐมนตรีจะกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ แทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก็ได้ รวมทั้งกำหนดช่องทางสำหรับรองรับการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน

ภายใต้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ กองพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี อธิบายความกฎหมายว่า จะถือว่าการจ่ายค่าธรรมเนียมเท่ากับเป็นการต่อใบอนุญาต ช่วยลดเวลา ลดขั้นตอน ตัดทอนการทุจริต ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปสามารถต่อใบอนุญาตโดยไม่ต้องยื่นคำขอ และเมื่อจ่ายค่าธรรมเนียมจะมีผลเป็นการต่ออายุใบอนุญาตทันที และหน่วยงานรัฐต้องออกหลักฐานการต่ออายุให้ หรือใช้ใบเสร็จไปพลางก่อนได้ นอกจากนี้ ยังสามารถดำเนินการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

สำหรับการต่ออายุใบอนุญาต ใบรับจดแจ้งที่ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตมีดังต่อไปนี้

1.พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503

1.1 ใบทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน

1.2 ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า

1.3 ใบอนุญาตให้เป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า

2.พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518

2.1 ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม

3.พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนกิจ พ.ศ. 2528

3.1 ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนกิจ

3.2 ใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนกิจ

4.พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2523

4.1 ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน

4.2 ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน

4.3 ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน

4.4 ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน

5.พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

5.1 ใบอนุญาตดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะที่เป็นการค้า

5.2 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

5.3 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ที่มีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด

5.4 ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

6.พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 (เฉพาะกรณีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมประมง กรมปศุสัตว์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

6.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

6.2 ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย

6.3 ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย

6.4 ใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย

6.5 ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

7.พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541

7.1 ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

7.2 ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน


7.3 ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

7.4 ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

8.พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542

8.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3

9.พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

9.1 ใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ

9.2 ใบอนุญาตเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ

9.3 ใบอนุญาตเป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ

10.พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558

10.1 ใบรับจดแจ้งการผลิตเพื่อขายเครื่องสำอาง

10.2 ใบรับจดแจ้งการนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอาง

10.3 ใบรับจดแจ้งการรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง

11.พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

11.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ