องค์กรแห่งมนุษย์ “คนของเนสท์เล่ คือ ทรัพย์สินมีค่า”

องค์กรแห่งมนุษย์ “คนของเนสท์เล่ คือ ทรัพย์สินมีค่า”

เนสท์เล่เป็นองค์กรทางด้านสุขอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดีระดับโลก ทั้งยังมีความเชื่อมั่นว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดขององค์กร เพราะพนักงาน คือ ผู้สร้างความเข้มแข็งให้แก่บริษัท หากปราศจากความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจจากพนักงาน เป้าหมายขององค์กรย่อมไม่บรรลุผลสำเร็จ ด้วยเหตุนี้ เนสท์เล่จึงมีโครงการต่าง ๆ ที่จะรักษาและพัฒนาพนักงาน เพื่อไม่ให้การทำงานที่เนสท์เล่เป็นเพียงแค่งาน แต่เป็นอาชีพที่สามารถฝากอนาคตไว้ได้

“ร็อคเซน่า คอร์ฮา” ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า เนสท์เล่มีค่านิยมที่ต้องการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต (enhancing quality of life and contributing to a healthier future) ซึ่งค่านิยมของเนสท์เล่สะท้อนถึงการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง และใส่ใจทั้งพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจ

นอกจากนั้น เนสท์เล่ยังมีจุดมุ่งหมายสำคัญระดับโลก 3 ประการ ที่มุ่งมั่นจะทำให้สำเร็จภายในปี 2030 คือ

หนึ่ง individuals and families ช่วยให้เด็ก 50 ล้านคน มีสุขภาพที่ดีขึ้น

สอง community ช่วยให้คน 30 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจเรา สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

สาม planet มุ่งมั่นที่จะทำให้ธุรกิจของเราไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม

“ดังนั้นบริษัทจึงคาดหวังให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างสอดคล้องกับค่านิยม และจุดมุ่งหมายของบริษัท และเราพยายามที่จะสอดแทรกสิ่งเหล่านี้ไปในทุก ๆ สิ่งที่ทำ ขณะเดียวกันเรามองหาคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ มีศักยภาพ พร้อมที่จะทำงานอย่างสนุกสนาน และทำงานในบรรยากาศที่มีความท้าทาย เพื่อจะพัฒนาและนำความสำเร็จทางธุรกิจมาสู่เนสท์เล่”

“เราจึงมีโครงการ Global Youth Initiative ที่เป็นประเพณีของเนสท์เล่ทั่วโลก ในการสรรหาคนรุ่นใหม่มาร่วมทำงาน ซึ่งรวมถึงการฝึกความพร้อมต่อการทำงานให้คนที่เข้าร่วมโครงการด้วย โดยโครงการนี้เริ่มครั้งแรกในปี 2013 ในยุโรป และเริ่มที่ประเทศไทย เมื่อปี 2016”

โครงการดังกล่าวที่เชื่อมโยงกับคุณประโยชน์ 3 หลักการ คือ

หนึ่ง get hired การจ้างงาน โดยในปี 2016 เนสท์เล่ในประเทศไทยได้จ้างพนักงานใหม่ที่อายุน้อยกว่า 30 ปีเป็นจำนวน 352 คน และช่วงครึ่งปีแรกของ 2017 อีก 97 คน โดยเนสท์เล่

ได้ตั้งเป้าหมายระดับโลกไว้ว่า ภายในปี 2020 จะสามารถจ้างคน 10 ล้านคนทั่วโลก

สอง get skilled การให้ทักษะ เราได้มีการฝึกอบรม management trainee/T&P/sales trainee 29 คน ในปี 2017 ซึ่งคนเหล่านี้จะเติบโตมาเป็นผู้นำในองค์กรในอนาคต, ให้โอกาสนักเรียนอาชีวะ 20 คน มาร่วมโปรแกรมฝึกงานในโรงงานของเนสท์เล่ (dual vocational training) 20 คน ในปี 2016-2017 และมีนักศึกษาฝึกงาน 41 คน ในปี 2017 เป็นต้น การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

สาม get support การสนับสนุน ผู้บริหารของเราได้ไปบรรยายพิเศษตามมหาวิทยาลัยเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และช่วยเตรียมความพร้อมสู่การทำงานแก่นักศึกษากว่า 150 คน นอกจากนั้น เราได้เข้าร่วมจ็อบแฟร์ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 17 ครั้ง ซึ่งสามารถเข้าถึงนักศึกษากว่า 4,000 คน

“ร็อคเซน่า คอร์ฮา” กล่าวเพิ่มเติมว่า คนในแบบที่เรามองหาจะต้องมีบุคลิกสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ energised people เป็นบุคลากรที่มีแรงจูงใจและความกระตือรือร้น มีความสุข และสนุกกับงานที่ทำ มีทัศนคติเชิงบวก (can-do) รับปากมากกว่าปฏิเสธ และคิดบวกกับผู้อื่น, empowerment เป็นบุคลากรที่มีความรับผิดชอบ และมีความกระตือรือร้นต่อการค้นหากระบวนการทำงานที่ดียิ่งขึ้น, leadership เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ที่สนับสนุน ให้คำแนะนำ และยินดี ในความสำเร็จของผู้ร่วมงาน, teamwork เป็นทีมงานที่ติดต่อสื่อสารกันอย่างเปิดเผย และทำงานประสานกันโดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และ passion for great performance เป็นบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายที่ท้าทาย และสามารถสร้างผลงานที่ดีเยี่ยมได้อย่างต่อเนื่อง

“ทั้งนั้น เรามุ่งเน้นสร้างองค์กรให้เป็นสถานที่ที่ทำให้ทุกคนมีความสุขในการทำงาน และมอบโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพ โดยวัฒธรรมการทำงานของเนสท์เล่ที่สำคัญ คือ การสื่อสาร เราจึงมีโปรแกรม PDP (people development and performance) การพัฒนาตนเอง และผลการปฏิบัติงาน ที่เป็นกระบวนการที่เน้นระบบการสื่อสารแบบสองทาง โดยพนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงผู้บริหาร และหัวหน้างานได้ง่าย และสามารถพูดคุยกันถึงความคาดหวังในการทำงาน และเป้าหมายในอาชีพทั้งนั้น หัวหน้างานจะติดตามและให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นการช่วยพัฒนาและปรับปรุงระดับความสามารถได้”

“เนสท์เล่ให้ความสำคัญต่อการมองอนาคตระยะไกลมากกว่าการมองเฉพาะหน้า เพราะเราเป็นองค์กรแห่งมนุษย์ และถือว่ามนุษย์เป็นทรัพย์สินสำคัญที่สุด และเรามุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่จะเป็นแหล่งบ่มเพาะความสามารถของบุคลากรของเรา และใช้ทักษะ ความทุ่มเท และพลังของทุกคนไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท เพราะการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยเราคำนึงถึงบุคลากรแต่ละคนในทุกระดับให้ได้รับการเสริมสร้างความรู้และทักษะเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง”

นับว่าความมุ่งมั่นของเนสท์เล่ในโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ได้ช่วยพัฒนาทักษะ และเพิ่มการจ้างงานให้กับสังคมได้มากขึ้น

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ