เซ็นทรัล รีเทล องค์กรค้าปลีกเพื่อความยั่งยืน

องค์กรยั่งยืน ผัก

ไม่แต่ภาคอุตสาหกรรมเท่านั้นที่ให้ความสำคัญกับแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืน โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม, สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance : ESG) หากในธุรกิจค้าปลีกอย่างบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ไม่แพ้กัน

“ญนน์ โภคทรัพย์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เซ็นทรัล รีเทล มีเจตนารมณ์ และความตั้งใจจริงที่จะสร้าง และส่งต่อโลกที่น่าอยู่เพื่อคนรุ่นต่อ ๆ ไป ทั้งยังพร้อมผลักดันองค์กรให้เป็น “Green & Sustainable Retail” ซึ่งเป็นองค์กรแรกของไทยอย่างเต็มรูปแบบ

ญนน์ โภคทรัพย์
ญนน์ โภคทรัพย์

โดยยึดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs), แนวทางพัฒนา BCG (Bio-Circular-Green Economy) และ ESG (Environment-Social-Governance) มาเป็นหลักในการวางกลยุทธ์ CRC ReNEW

Advertisement

ทั้งนั้นเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน รวมถึงการเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจครอบคลุมทุกมิติของกลุ่มธุรกิจในเครือ ทั้งนี้ เซ็นทรัล รีเทล ตั้งเป้าหมายระยะยาวที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 พร้อมทั้งเป้าหมายในระยะสั้น ภายในปี 2573 ดังนี้

หนึ่ง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 30% (Reduce Greenhouse Gases) ด้วยการเพิ่มการใช้พลังงานสะอาด ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาศูนย์การค้า และร้านค้าทั้งในไทย และเวียดนาม ซึ่งจะทำให้เซ็นทรัล รีเทลนำพลังงานแสงอาทิตย์มาทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดได้ถึง 30% ภายในปี 2569 ทั้งยังเปลี่ยนผ่านสู่การเป็น low carbon logistic โดยเปลี่ยนไปใช้รถบรรทุกไฟฟ้า (EV Truck) ในการขนส่งสินค้า

ขณะเดียวกันก็ใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน (energy saving technology) ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ตู้เย็นประหยัดพลังงาน (energy efficient chiller) สามล้อพลังงานไฟฟ้า และส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ติดตั้งสถานีบริการชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV Charging Station) สำหรับลูกค้าในศูนย์การค้าทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม

Advertisement

นอกจากนั้นก็ต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่า (No Deforestation) โดยพิจารณาไม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์และ suppliers หรือผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่าในห่วงโซ่อุปทาน

สอง สร้างรายได้ให้กับชุมชน 5,400 ล้านบาทต่อปี (Navigate Well-being Society) ด้วยการสร้างสังคมให้น่าอยู่ เพราะเซ็นทรัล รีเทล มุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งยังเป็นผู้นำในการสร้างความเท่าเทียมและสนับสนุนความหลากหลายในสังคม ผ่านการจ้างงานและสร้างอาชีพให้คนพิการ ในปี 2564 จำนวนทั้งสิ้น 438 คน

Advertisement

ขณะเดียวกัน ส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน หรือท้องถิ่น และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านโครงการจริงใจ Farmers Market ที่ครอบคลุม 24 จังหวัด ผ่านมาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว 24,000 ราย กว่า 624 ชุมชน 6,620 ครัวเรือน ส่งผลให้รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 3 เท่า และสร้างรายได้ให้เกษตรกรต่อปีกว่า 220 ล้านบาท

ทั้งนี้ เซ็นทรัล รีเทล ยังมีเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นที่จะยกระดับชุมชนและสังคมไทยให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

สาม ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 100% (Ecofriendly Packaging) ด้วยการต่อยอดแคมเปญ Love the Earth เพิ่มการใช้ผลิตภัณฑ์ประเภท Green Product ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วัสดุรีไซเคิล วัสดุจากธรรมชาติ หรือวัสดุคุณภาพที่ใช้ได้ทนทาน ทดแทนการใช้วัสดุสิ้นเปลือง และบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง รวมถึงลดการสร้างขยะพลาสติก

โดยในปี 2564 ลดการใช้ถุงพลาสติกได้รวม 160 ล้านใบ ทั้งยังเพิ่ม Tops Green ร้านค้ารูปแบบใหม่ที่จำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผัก ผลไม้ โดยเปิดสาขาแรกแล้วที่เชียงใหม่

สี่ บริหารจัดการขยะ และลดปริมาณขยะอาหาร 30% (Waste Management) เพื่อทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะสู่หลุมฝังกลบ การเผา การก่อมลพิษ และรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งยังลดปริมาณการสูญเสียอาหาร (food loss) และขยะอาหาร (food waste)ตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงการส่งต่ออาหารส่วนเกินที่ยังบริโภคได้ให้แก่กลุ่มเปราะบาง และจัดการขยะอาหารโดยการทำปุ๋ยหมักและผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน

นอกจากนั้น ยังยกระดับการจัดการขยะพลาสติกกับโครงการ “ขวดเปล่า ไม่สูญเปล่า” ให้สามารถนำขวดพลาสติก PET กลับมาใช้ใหม่ และแปรรููปเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถสร้างงาน และรายได้ให้กับชุมชน

พร้อมกันนั้นยังยกระดับโครงการ Journey to Zero รณรงค์ลดขยะเหลือศูนย์ ส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกให้กับลูกค้าและพนักงานในการลด การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยจัดให้มีจุดทิ้งขยะคัดแยก และส่งเสริมให้นำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

“ญนน์” กล่าวต่อว่า เซ็นทรัล รีเทล เริ่มต้นจากการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร และ mindset ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบ ESG ให้กับพนักงานทุกระดับ พร้อมสอดแทรกเข้าไปในทุกกระบวนการทางธุรกิจ เราได้วาง road map ระยะยาว เพราะการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับองค์กรให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องใช้เวลาในการทำอย่างต่อเนื่อง และอาศัยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน

“เซ็นทรัล รีเทล ให้ความสำคัญในการส่งต่อเจตนารมณ์นี้ไปยังผู้บริหารรุ่นต่อ ๆ ไป และเราจะเป็นกำลังสำคัญในการทำทุกสิ่งที่สามารถทำได้ เพื่อส่งมอบโลกที่น่าอยู่ให้กับคนเจเนอเรชั่นต่อ ๆ ไป”