พิธีเปิด Sustainability Expo 2022 ร่วมพลังสร้างสมดุล เพื่อโลกที่ดีกว่า

Sustainability Expo 2022 ระหว่าง 26 ก.ย.-2 ต.ค. 65 มีกิจกรรมตั้งแต่นิทรรศการ การให้ความรู้ มหกรรมด้านอาหาร SX Food Festival ตลอดจนสนามเด็กเล่นสร้างความตระหนักรู้เรื่องความยั่งยืน

วันที่ 26 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Sustainability Expo 2022 (SX2022) งานเอ็กซ์โปด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนได้จัดพิธีเปิดในวันนี้ ณ SX Grand Plenary Hall ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) โดยงานครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังกันของ 5 องค์กร ได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือจีซี, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือเอสซีจี, และบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ซึ่งพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธี โดยมีท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานกรรมการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์, นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), นายธีรพงศ์ จันศิริประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน), นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด และนางต้องใจ ธนะชานันท์ ผู้อำนวยการคณะจัดงาน Sustainability Expo 2022

เปิดด้วยการกล่าวต้อนรับผู้นําองค์กร ผู้นําด้านการพัฒนาชุมชน นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนจากหลายภาคส่วน โดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า คงปฏิเสธไม่ได้ว่าแม้เราจะผ่านจุดตํ่าสุดของวิกฤตการณ์โควิด-19 (COVID-19) กันมาได้แล้ว แต่ในวันนี้โลกของเราก็ยังเผชิญกับความท้าทายอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือที่เรียกกันว่าสภาวะโลกร้อน, ความมั่นคงทางด้านอาหาร, ความหลากหลายทางชีวภาพที่ถดถอยลง และที่สําคัญยิ่งคือ เรื่องการเรียกร้องสิทธิจากคนกลุ่มต่าง ๆ ทั่วโลก

พิธีเปิดงาน Sustainability Expo 2022
ฐาปน สิริวัฒนภักดี

ท่ามกลางความท้าทายเหล่านี้ ทำให้เห็นความร่วมมือและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากทั่วทุกมุมโลกอันเป็นความพยายามที่จะเข้ามาแก้ปัญหาและบรรเทาผลกระทบด้านลบ ในเรื่องต่าง ๆ เช่น

  • นวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พลังงานจากแสงอาทิตย์และรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งในปัจจุบันสามารถพัฒนาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ได้มากมาย
  • การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านอาหาร
  • การนําเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้าไปใช้ในภาคสาธารณสุขเพื่อให้บริการทางการแพทย์กับชุมชนที่อยู่ห่างไกล เป็นต้น

นายฐาปนกล่าวด้วยว่า ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ทุกครั้งที่เราร่วมมือกันทํางานและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง มนุษยชาติสามารถตอบรับความท้าทายและปรับตัวเข้ากับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้เสมอ และนี่คือที่มาของการจัดงาน Sustainability Expo 2022 ระหว่างวันที่ 26 กันยายน-2 ตุลาคม 2565 นี้

“เราตั้งใจออกแบบงานนี้ให้ดึงดูดคนจากทุกภาคส่วน ทุกเพศ ทุกวัย นับตั้งแต่นักเรียนชั้นประถมศึกษา ไปจนถึงผู้ประกอบการธุรกิจ start-up, องค์กรขนาดใหญ่ ตลอดจนองค์กรภาครัฐ และองค์การระหว่างประเทศ โดยสร้างกิจกรรมที่น่าสนใจสําหรับคนแต่ละกลุ่ม นับตั้งแต่นิทรรศการ, การบรรยายและเสวนาให้ความรู้, การทํา workshop ต่าง ๆ, มหกรรมด้านอาหาร SX Food Festival, ร้านค้าด้านความยั่งยืน ตลอดจนสนามเด็กเล่น เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความสนใจอยากลงมือทําให้กับผู้มาร่วมงาน”

แนวคิดในการจัดงาน “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” ดังกล่าว เป็นการน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ว่า เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป มาเผยแพร่ ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ร่วมกันสานต่อพระราชดำริให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป รวมถึงยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศไว้ด้วย

หลังจากการกล่าวต้อนรับ ต่อด้วยปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา และตามด้วยการเสวนา “Sustainable Development: Perspectives from 3 Generations” จาก ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล กรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์, นายเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (United Nations Development Programme: UNDP), นางต้องใจ ธนะชานันท์ รองประธานอำนวยการ งาน Sustainability Expo 2022 (SX 2022) และนางสาวอมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์ Youth Delegate, UN Youth4Climate 2021 และ 2022 โดยมีนายสุทธิชัย หยุ่น เป็นผู้ดำเนินรายการ

Advertisement

ในช่วงท้ายจบด้วยพิธีมอบรางวัล SX Shaper Award ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อยกย่องบุคคลที่ได้ลงมือทำงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างผลงานอย่างเป็นรูปธรรมในวงกว้าง ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคม โดยในปีนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัล SX Shaper Award 2022 คือ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั่วประเทศ (อสม.) รับมอบรางวัลโดย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นผู้ดูแล อสม. ทั่วประเทศ