เปิดมหกรรมแรงงานชายแดนใต้ ขยายตลาดแรงงานสู่โลกมุสลิม

มหกรรมแรงงานไทยชายแดนใต้ ขยายตลาดแรงงานทักษะฝีมือโลกมุสลิม แก้ไขปัญหาแรงงานและการว่างงานใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 22 ตุลาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เนื่องในโอกาสเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมแรงงานไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดแรงงานที่มีทักษะโลกมุสลิม” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้

เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานและการว่างงานใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านการทำงานในมิติของ ศอ.บต. และกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้น 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บัณฑิตแรงงาน แกนนำอาสาสมัครแรงงาน และเครือข่ายจิตอาสาด้านแรงงานจังหวัดยะลา ร่วมให้การต้อนรับ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการช่วยเหลือแรงงานไทย จากสถานการณ์โควิด-19 และการเตรียมการจัดแรงงานไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปทำงานประเทศซาอุดีอาระเบีย พร้อมรับชมวีดีทัศน์การนำเสนอผลงานการแก้ไขปัญหาแรงงานและการว่างงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

มี พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.และนายไพโรจน์ โชติเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแรงงานและการว่างงงานใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้ดำเนินการแล้ว จากนั้นรองนายกรัฐมนตรีได้พบปะพูดคุยกับแรงงานผู้ที่ประสงค์จะไปทำงานประเทศชาอุดิอาระเบีย เพื่อให้กำลังใจและแวะเยี่ยมชมบูธการประชาสัมพันธ์และการรับสมัครไปทำงานประเทศซาอุดีอาระเบียของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ในวันนี้กรมการจัดหางานได้จัดกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแก้ไขปัญหาแรงงานและการว่างงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลตำแหน่งงานว่างในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และข้อมูลการแก้ไขปัญหาแรงงานและการว่างงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดบูธประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาแก่แรงงานไทยที่ประสงค์จะไปทำงานประเทศโลกมุสลิม

มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย อาทิ ประเภทงานหรือตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครและค่าจ้าง คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัคร เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร และขั้นตอนการสมัคร และการจัดบูธรับลงทะเบียนแรงงานไทยที่ประสงค์จะไปทำงานประเทศโลกมุสลิม รับลงทะเบียนออนไลน์และมีเจ้าหน้าที่ประจำบูธรับลงทะเบียนแรงงานไทยที่ประสงค์จะไปทำงานฯ พร้อมนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ยังได้นำรถเคลื่อนที่สำหรับการรับลงทะเบียนแรงงานไทยที่ประสงค์จะไปทำงานฯ ในบริเวณที่จัดงานด้วย

นายไพโรจน์กล่าวต่อว่า สำหรับการขับเคลื่อนการเปิดตลาดแรงงานในทักษะโลกมุสลิมในพื้นที่จังหวัดยะลา มีบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา แกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดยะลา และเครือข่ายจิตอาสาด้านแรงงานจังหวัดยะลา รวมจำนวน 170 คน เข้าร่วมในงานครั้งนี้ด้วย เพื่อเข้าชมนิทรรศการแก้ไขปัญหาแรงงานและการว่างงานในพื้นที่ จชต. รับฟังการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาแก่แรงงานไทยที่ประสงค์จะไปทำงานประเทศโลกมุสลิม

ชมการสาธิตการรับลงทะเบียนแรงงานไทยที่ประสงค์จะไปทำงานประเทศโลกมุสลิม และรับข้อมูลผลงานการแก้ปัญหาแรงงานและการว่างงานในพื้นที่ จชต. เพื่อนำไปขยายผลสร้างการรับรู้ ในระดับพื้นที่อย่างถูกต้องต่อไป

Advertisement

ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม “มหกรรมแรงงานไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดแรงงานที่มีทักษะโลกมุสลิม” ครั้งนี้เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา ดังนี้

1) ผู้ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (Overseas Employment E-Service) จำนวน 315 คน

2) ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ในสาขาที่มีความต้องการในประเทศชาอุดีอาระเบีย จำนวน 200 คน

3) ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพจากศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สนใจไปทำงานประเทศชาอุดีอาระเบีย ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา จำนวน 200 คน

4) นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอาหรับ/วิทยาการอิสลามจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย มอบหมายสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ที่สนใจไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย

5) กลุ่มนักศึกษาที่จบการศึกษาจากประเทศซาอุดีอาระเบียและในประเทศแถบตะวันออกกลาง โดยฝ่ายสมาคมศิษย์เก่าไทย-ซาอุฯ ได้ประสานศิษย์เก่าที่สนใจไปทำงานในประเทศชาอุดีอาระเบียเข้าร่วมงานฯ

6) กลุ่มคนไทยในประเทศซาอุอาระเบียที่เดินทางกลับไทยในช่วงโควิด-19 ที่ประสงค์จะเดินทางกลับไปทำงาน ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

7) กลุ่มแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียจากสถานการณ์โควิด-19 และ 8) กลุ่มประชาชนทั่วไปที่สนใจไปทำงานในประเทศชาอุดีอาระเบีย

ทั้งนี้ การลงพื้นที่ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในครั้งนี้เพื่อตรวจและติดตามการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาและด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งรับฟังการนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าจากการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาและด้านความมั่นคง โดยให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ได้รับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย