“จีน” ร่วมมือ ILO พัฒนาการจ้างงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แผนที่จีน
Photo: Christian Lue/unsplash

กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการประกันสังคมของจีน สนับสนุน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ร่วมมือไอแอลโอ พัฒนาการจ้างงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้บริบทของแรงความกดดันที่เพิ่มสูงขึ้นของตลาดแรงงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ยาวนานของโควิด-19

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือไอแอลโอ (International Labour Organization : ILO) และกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการประกันสังคมของจีน (MOHRSS) เปิดตัว โครงการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน ในด้านการจ้างงานที่มีคุณภาพสูง การบริการจัดหางานภาครัฐ และการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ

ด้วยเงินทุนสนับสนุนจำนวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากประเทศจีน สำหรับปี 2566 โครงการระยะเริ่มต้นจะครอบคลุมกิจกรรมนำร่องในประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย จากนั้นจะขยายไปยังประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต

โครงการนี้ต่อยอดจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของ MOHRSS ประเทศจีน และไอแอลโอในการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคอาเซียนตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จในด้านทรัพยากรมนุษย์และการประกันสังคม แนวทางความร่วมมือไตรภาคีระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (South-South and Triangular Cooperation : SSTC) อำนวยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดระหว่างประเทศกำลังพัฒนา

ILO ร่วมมือจีน
ภาพ : ILO

ยุทธศาสตร์การจ้างงานแนวใหม่

ความร่วมมือระหว่างไอแอลโอ และ MOHRSS ผ่านโครงการนี้ใช้ประโยชน์จากการสร้างและการแบ่งปันความรู้ การหารือเชิงนโยบาย และการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนผู้กำหนดนโยบายในการจัดการปัญหาตลาดแรงงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการส่งเสริมนโยบายการจ้างงานที่เท่าเทียม และโอกาสสำหรับงานที่มีคุณค่า

“ชิโฮโกะ อาซาดะ มิยากาวะ” ผู้อำนวยการองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กล่าวว่า ความร่วมมือถือเป็นพื้นฐานของความก้าวหน้าในการจัดการปัญหาตลาดแรงงาน และการรับรองงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน

“ไอแอลโอมีความยินดีที่เปิดตัวโครงการนี้ภายใต้ความร่วมมือกับ MOHRSS พร้อมกับสมาชิกของไอแอลโอในภูมิภาคอาเซียน เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับข้อความท้าทายด้านการจ้างงานที่สำคัญ และวิธีที่นโยบายและยุทธศาสตร์การจ้างงานแนวใหม่สามารถสนับสนุนให้เกิดการฟื้นตัวที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง และสังคมที่เป็นธรรมและมีความเท่าเทียมมากขึ้น”

งานเปิดตัวเชิญผู้กำหนดนโนยาย พร้อมด้วยภาคีทางสังคม จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาพบกันที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเป็นเวลา 2 วัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการข้อท้าทายด้านการจ้างงานที่สำคัญในภูมิภาค

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแรกของการเจรจาในระดับภูมิภาค และมีบทบาทที่สำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือ การเรียนรู้ระหว่างกัน และการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้กำหนดนโยบายในประเทศจีน และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนั้น งานนี้มีการเข้าร่วมโดยเจ้าหน้าที่อาวุโสจากกระทรวงแรงงานของจีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม

ภารกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในประเทศกัมพูชา โครงการจะทำงานร่วมกับกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินแห่งประเทศกัมพูชา เพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรมตามแนวทางการเริ่มต้นและพัฒนาธุรกิจของไอแอลโอ (ILO’s Start and Improve Your Business Programme (SIYB) Methodology) กิจกรรมเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนทักษะการจัดการของผู้ประกอบการในประเทศ โดยมุ่งเน้นที่การส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจของกัมพูชาที่กำลังเติบโต

ในประเทศอินโดนีเซีย โครงการและสำนักงานแรงงานประจำประเทศ จะร่วมมือกับกระทรวงแรงงานและการย้ายถิ่นฐานเพื่อจัดการฝึกอบรมให้กับที่ปรึกษาระดับจังหวัดในด้านบริการจัดหางานของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้คำแนะนำแก่คนหางานโดยเฉพาะเยาวชนและสตรี

ในประเทศไทย โครงการจะร่วมมือกับกระทรวงแรงงานเพื่อปรับปรุงบริการจัดหางานของรัฐ โดยมีจุดประสงค์ที่จะจัดบริการให้ตรงกับความต้องการของเยาวชนในประเทศ นอกจากนั้น โครงการจะสนับสนุนในการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเสริมสร้างการออกแบบและการดําเนินการตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับบริการจัดหางานของรัฐ

ในประเทศเวียดนาม โครงการจะช่วยผู้กําหนดนโยบายและสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศในการประเมินโครงการผู้ประกอบการที่มีอยู่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คําแนะนําสําหรับกระบวนการเจรจานโยบายรวมถึงการออกแบบและการดําเนินการตามนโยบายผู้ประกอบการ ซึ่งมุ่งสร้างงานที่มีคุณค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับเยาวชน