กลับมาอีกครั้ง IM JAPAN รับคนไทยฝึกงานญี่ปุ่น 3 ปี ได้เงิน 1.4 แสนบาท

ญี่ปุ่น
Photo: Manuel Cosentino/unsplash

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคัดเลือกคนไปฝึกงานเทคนิคในญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan สมัครทางออนไลน์ ฟรี! ตั้งแต่บัดนี้ – 29 กันยายน 2566

วันที่ 23 กันยายน 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan ปี 2566 ครั้งที่ 6 (เพศชาย) ในตำแหน่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 18-29 กันยายน 2566

โดยองค์กร IM Japan จะรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เมื่อฝึกปฏิบัติงานครบ 3 ปี และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคฯ เดือนแรกจะได้รับเบี้ยเลี้ยง 80,000 เยน หรือประมาณ 19,509 บาท ฟรีค่าที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ

เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 จะได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่น และเมื่อฝึกครบตามกำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยน หรือประมาณ 146,317 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 20 กันยายน 2566)

นายไพโรจน์กล่าวว่า การฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan มีระยะเวลาฝึกปฏิบัติงานฯ สูงสุด 3 ปี (36 เดือน) ในประเภทอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง อาทิ งานหล่อแบบ งานกลึงโลหะ งานปั๊มขึ้นรูปโลหะ งานแปรรูปเหล็ก งานชุบโลหะ งานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ งานบำรุงรักษาเครื่องจัก งานแปรรูปอาหาร งานนั่งร้าน งานก่อสร้างโครงเหล็ก งานทำระบบกันซึม งานเดินท่อ เป็นต้น

โดยจะมีการสอบคัดเลือก ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางาน โดยสามารถศึกษาวิธีการสมัคร คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่เมนูข่าวประกาศรับสมัคร หัวข้อ ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่นฯ

“ท่าน รมว. พิพัฒน์ กำหนดเป้าหมายจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศด้วยวิธีถูกกฎหมาย กว่า 100,000 คน ภายในปี 2567 เนื่องจากต้องการผลักดันแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นขยายตลาดใหม่ ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการทำงาน ประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถนำเทคโนโลยีความรู้ที่ได้รับในต่างประเทศกลับมาต่อยอดการทำงาน พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าว

ทั้งนี้ กรมการจัดหางาน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ทางเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน doe.go.th/prd หรือเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas และ facebook : IMthailand หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0 2245 9428 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1506 กด 2