เอพี ไทยแลนด์ สนับสนุนโขนเด็กรุ่นจิ๋ว สืบสานมรดกภูมิปัญญาไทย

AP Thailand : โขนเด็กรุ่นจิ๋ว

เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป สนับสนุน “โขนเด็กรุ่นจิ๋ว” สถาบันเอกชนการละคร เปิดโอกาสเรียนรู้สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย 

วันที่ 28 กันยายน 2566 เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป ต่อยอด “โครงการสืบสาน ต่อยอด คงอยู่ ศิลปวัฒนธรรมไทย” ด้วยการให้การสนับสนุน “โขนเด็กรุ่นจิ๋ว” มอบโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนผู้เรียนโขน รวมถึงทรัพยากรบุคคลวงการโขนไทย ผ่านทางสถาบันเอกชนการละคร

นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ กรรมการบริหาร เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป กล่าวว่า โขน เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ผสานไว้ทั้งศาสตร์และศิลป์ชั้นสูงหลากหลายแขนง อีกทั้งยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยรายการแรก ที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ขึ้นทะเบียนประกาศให้เป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Representative list of intangible cultural heritage of humankind) โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษ ว่า “Khon, masked dance drama in Thailand” เมื่อ พ.ศ. 2561 อีกด้วย

เอพี ไทยแลนด์ ขอชื่นชมและให้การสนับสนุนสถาบันเอกชนการละคร ที่สืบสานและต่อยอดมรดกวัฒนธรรมของชาติให้คนไทยทุกคนได้ภาคภูมิใจ ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่เราดำเนินธุรกิจ เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป ให้ความสําคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมไทย เรามีเป้าหมายสำคัญในการสืบสาน ต่อยอด คงอยู่ ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติคู่สังคมไทยและสังคมโลกอย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินงานใน 3 ด้าน ได้แก่

  • ด้านแรก สืบสาน ด้วยการสร้างสรรค์โครงการ หรือกิจกรรมใหม่ เพื่อร่วมยกระดับศิลปวัฒนธรรมไทยให้ก้าวไกล โดยยังคงไว้ซึ่งเสน่ห์ อัตลักษณ์ และคุณค่า
  • ด้านที่สอง ต่อยอด ด้วยการเข้าร่วมสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและเผยแพร่ออกไปให้กว้างไกล
  • ด้านที่สาม คงอยู่ คือ การร่วมกันสร้างสรรค์งานกับพันธมิตร โดยจับมือกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสืบสานและต่อยอดต่อโครงการที่มีอยู่ให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

“โดยส่วนตัวติดตามการแสดงโขนพระราชทานมาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นศาสตร์และศิลป์ชั้นสูงที่ได้พัฒนา
ผสานเทคนิคสมัยใหม่เข้าไปในการแสดง ทำให้โขนพระราชทานในแต่ละปีมีความร่วมสมัย สง่างาม ตระการตา นับเป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ การฝึกหัดโขนได้ให้อะไรกับผู้เรียนมากมาย

โดยเฉพาะด้านระเบียบวินัย ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม มีร่างกายที่แข็งแรง มีสมาธิที่ดี ได้ความเพียร ความอดทน เนื่องจากเวลาใส่หัวโขน เราจะไม่สามารถมองเห็นภาพกว้างได้ จึงจำเป็นจะต้องอาศัยสมาธิ ไหวพริบ และความวิริยะอุตสาหะในการฝึกฝนอย่างหนัก จนสามารถแสดงได้อย่างงดงามเป็นที่ประทับใจของผู้ชม ซึ่งเอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป และบริษัทในเครือ จึงได้เข้ามาให้การสนับสนุนโขนไทย เพื่อให้เด็กและเยาวชน รวมถึงคนไทยทุกคนได้สัมผัส เข้าชม ชื่นชมและภาคภูมิใจกับโขนไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ” นายวิษณุกล่าว

อาจารย์พุทธิชัย โชติประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันเอกชนการละคร กล่าวว่า ในนามของเด็กและเยาวชน ผู้เรียนโขนไทย ขอขอบพระคุณ เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป ที่ได้ร่วมผลักดัน ให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ และร่วมพัฒนาศักยภาพของผู้แสดง ตลอดจนสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะประจำชาติ

ทั้งนี้โขนไทยได้รับการขึ้นบัญชีเป็น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2552 และได้ผ่านการพิจารณา ของคณะกรรมการร่วม ระหว่างรัฐบาลของยูเนสโก ขึ้นบัญชี “Khon, masked dance drama in Thailand” (การแสดงโขนในประเทศไทย) เป็นตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ อย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2561 การร่วมแรงร่วมใจของภาคส่วนต่าง ๆ

“อย่างไรก็ตาม การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชน เช่น เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป คือพลังสำคัญในการสืบสานศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่มีความสง่างามให้คงอยู่ เป็นการสนับสนุนที่มีคุณค่าแก่คนทำงานอยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลัง ให้มีพลังมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ด้านนาฏศิลป์โขนมาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก ยกย่อง อย่างกว้างขวาง และดำรงอยู่เป็นสมบัติของชาติได้สืบไป”

AP Thailand : โขนเด็กรุ่นจิ๋ว

AP Thailand : โขนเด็กรุ่นจิ๋ว