ยั่งยืนฉบับ ไบเออร์สด๊อรฟ ภารกิจที่มากกว่าการดูแลผิวพรรณ

สเตฟานี แบร์โรล
สเตฟานี แบร์โรล

บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ จํากัด คือหนี่งในบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ในการดูแลผิวพรรณคุณภาพสูง ด้วยประสบการณ์ในตลาดมานานถึง 140 ปี อีกทั้งผลิตภัณฑ์ยังเป็นที่นิยมในประเทศไทยอย่างมาก อาทิ นีเวีย, ยูเซอริน ที่สำคัญ บริษัทยังเป็นผู้ผลิตเทปกาวและสารยึดแน่นเฉพาะทางชั้นนําระดับโลกที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม งานฝีมือ และอุปโภค

ที่ไม่เพียงสร้างความก้าวหน้าทางด้านธุรกิจ หากไบเออร์สด๊อรฟยังให้ความสำคัญกับการสร้างความยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ CARE BEYOND SKIN ซึ่งเป็นคำมั่นสัญญาที่มากกว่าคำพูด ต่อทั้งพนักงาน ผู้บริโภค และพันธมิตรทางธุรกิจ ในการยกระดับมาตรฐานการสร้างสรรค์นวัตกรรมและค้นหาวิธีใหม่ ๆ ในการมีส่วนร่วม และกำหนดทิศทางอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

กล่าวกันว่า ปี 2023 ไบเออร์สดอร์ฟจัดให้มีกิจกรรม CARE BEYOND SKIN (CBS) DAY หรือ “วันอาสาสมัครระดับโลก” เป็นครั้งแรก เพื่อให้พนักงานกว่า 20,000 คนทั่วโลกร่วมกันทำประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ชุมชน โดยไบเออร์สด๊อรฟในแต่ละพื้นที่จะออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ อันสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจของคนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นด้านความเสมอภาคในสังคม และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

สำหรับไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) มีการรวมทีมพนักงานเกือบ 300 คน ด้วยการจับมือกับมูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม (ประเทศไทย) และโครงการร้อยพลังการศึกษา โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกันบูรณะและทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ให้แก่โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส จังหวัดสมุทรปราการ

ค่านิยมหลัก 4 ประการ

“สเตฟานี แบร์โรล” รองประธานกรรมการอาวุโส ภูมิภาคอาเซียน บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ กล่าวว่าไบเออร์สด๊อร์ฟมีค่านิยมหลัก 4 ประการที่เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจทุกมิติ รวมทั้งการปฏิบัติต่อพนักงาน และการให้เพื่อนร่วมงานปฏิบัติต่อกันและกัน ประกอบด้วย หนึ่ง care (ความเอาใจใส่) สอง ความเรียบง่าย (simplicity) สาม ความกล้าหาญ และสี่ trust (ความไว้วางใจ)

“ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้สินค้าที่มีอย่างยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของไบเออร์สด๊อรฟ โดยผ่านมาไบเออร์สด๊อรฟใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้วาระด้านความยั่งยืน CARE BEYOND SKIN เกิดเป็นรูปธรรม

รวมถึงมีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญต่อเป้าหมายด้านสภาพอากาศ บริษัทจึงกำหนดเป้าหมายด้านสภาพอากาศที่ต้องการจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงจากองค์กร (scope 1), ทางอ้อมจากองค์กร (scope 2), และทางอื่น ๆ (scope 3) ลง 30% ในปี 2025”

เมื่อเทียบกับปี 2022 และปี 2018 ธุรกิจของไบเออร์สด๊อรฟมีการเติบโต และยังสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง scope 1, 2 และ 3 ได้ถึง 17% และไม่นานมานี้ไบเออร์สด๊อรฟได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 13 บริษัททั่วโลกที่ได้รับรางวัลระดับ triple-A จาก carbon disclosure project (CDP) องค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีมาตรฐาน เพื่อยืนยันถึงความอุตสาหะของไบเออร์สด๊อรฟในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งอากาศ น้ำ และผืนป่า ด้วยคะแนนสูงสุดระดับ A

นอกจากนั้น ไบเออร์สด๊อร์ฟยังมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน และมุ่งเน้นกลยุทธ์ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างเต็มที่ และวัดผลได้ ด้วยการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ และส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ โดยตั้งเป้าหมายระดับโลกสำหรับบรรจุภัณฑ์ภายในปี 2025 ว่าจะใช้พลาสติกบริสุทธิ์จากปิโตรเลียมในบรรจุภัณฑ์น้อยลง 50% เมื่อเทียบกับปี 2019 และบูรณาการวัสดุรีไซเคิลอย่างน้อย 30% ในบรรจุภัณฑ์พลาสติก นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์ 100% จะต้องสามารถรีฟิล นำกลับมาใช้ใหม่ หรือรีไซเคิลได้ภายในปี 2025

ทั้งนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการรีไซเคิลของสูตรผลิตภัณฑ์ ไบเออร์สด๊อร์ฟจึงตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการกำจัดไมโครพลาสติก และการใช้โพลีเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ตัวอย่างเช่น แบรนด์ยูเซอรินกำลังดำเนินการให้ผลิตภัณฑ์ปราศจากไมโครพลาสติกภายในสิ้นปี 2023 ปัจจุบัน 76% ของสูตรผลิตภัณฑ์ได้รับการปรับเปลี่ยนตามนั้นแล้ว

ขณะที่ผลิตภัณฑ์นีเวียทั้งหมดจะปราศจากไมโครพลาสติกตั้งแต่ปลายปี 2021 และบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะใช้โพลีเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 100% ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ในยุโรปภายในปี 2025 ตอนนี้มีความก้าวหน้า 63% ที่จะเข้าใกล้การบรรลุเป้าหมายมากขึ้นเรื่อย ๆ

วันอาสาสมัครระดับโลก

“สเตฟานี แบร์โรล” กล่าวต่อว่า กิจกรรมอาสาทำดีภายใต้ชื่อ CARE BEYOND SKIN (CBS) DAY นับเป็นโครงการแรกที่ไบเออร์สด๊อรฟรณรงค์จัดขึ้นทั่วโลก เพราะต้องการส่งเสริมพันธกิจที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความเสมอภาคและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยพนักงานของไบเออร์สด๊อรฟทั่วโลกจะใช้วันทำงานหนึ่งวันเต็มเพื่อทำจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานเพื่อการกุศลในท้องถิ่น

สำหรับไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) เลือกทำกิจกรรมในปีแรก โดยเน้นไปที่การสนับสนุนชุมชนและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ซึ่งมีพนักงานจิตอาสา 213 คน จากพนักงานทั้งหมด 320 คน ในประเทศไทย คิดเป็น 70% ของพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับโรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีอายุกว่า 96 ปี และมีนักเรียนกว่า 700 คน

“ภารกิจมีทั้งการวาดรูปและทาสีกำแพง ซ่อมสะพานไม้ และที่นั่ง ซึ่งเชื่อมต่อภูมิทัศน์ระหว่างโรงเรียนและป่าชายเลน ตลอดจนจัดให้มีการประมูลและการระดมทุน เพื่อใช้ในการสร้างสนามเด็กเล่นขึ้นใหม่ ให้เป็นลานอเนกประสงค์สำหรับโรงเรียนใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมกลางแจ้งต่อไป

นอกจากนี้ พนักงานจิตอาสายังใช้โอกาสนี้ในการใช้เวลากับน้อง ๆ นักเรียนผ่านการเล่นเกม และทำกิจกรรมรักการอ่านกับน้องที่ห้องสมุดของโรงเรียน พร้อมเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันแสนอร่อยแก่น้อง ๆ ด้วย ซึ่งเราได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับทางโรงเรียนนับตั้งแต่นั้น และเข้ามาปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียน รวมถึงสานต่อความช่วยเหลือให้แก่สถานศึกษาที่สำคัญของชุมชนนี้ได้อย่างต่อเนื่อง”

ขณะที่กิจกรรมอาสาสมัครในปี 2023 ของไบเออร์สด๊อรฟในประเทศอื่น ๆ ก็มีหลากหลายรูปแบบ เช่น ช่วยเหลือในครัวซุป จัดการทำความสะอาด ปรับปรุงสถานที่ขององค์กรไม่แสวงผลกำไร และอื่น ๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดก็ตาม อาสาสมัครของเรามีโอกาสที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกโดยตรงต่อชีวิตของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ และส่งต่อความสุขไปพร้อมกัน ด้วยการนำเสียสละเวลา ใช้ทักษะ และทรัพยากรของบริษัท

สร้างห้องสมุดยุคใหม่

“สเตฟานี แบร์โรล” กล่าวว่า การศึกษาถือเป็นรากฐานที่สำคัญ แม้สถานศึกษาและแหล่งการเรียนรู้สำหรับเด็กในประเทศไทยจะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย แต่การพัฒนาดังกล่าวยังกระจุกตัวอยู่เฉพาะในเขตที่มีความเจริญ หรือในกลุ่มประชากรที่สามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้เท่านั้น

ดังนั้น เพื่อลดช่องว่างการเข้าถึงการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียม และดึงดูดเด็ก ๆ ให้มาใช้ห้องสมุดมากขึ้น ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จึงจัดทำโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องนานกว่า 10 ปี เพื่อช่วยเรื่องการศึกษาในประเทศไทย และต่อยอดเป็นโครงการ “ห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้”

“การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้พื้นฐานที่มีคุณภาพและทันสมัยให้แก่เด็ก ๆ สำคัญต่อการสร้างเสริมทักษะรักการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ยั่งยืน โดยในปี 2023 ถือเป็นปีที่ 2 ที่เราส่งมอบห้องสมุดและอุปกรณ์เสริมการเรียนที่ทันสมัยให้แก่เด็ก ๆ

นอกจากนั้น ยังเพิ่มช่องทางการเรียนในรูปแบบออนไลน์สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยสอนแก่อาจารย์ในโรงเรียน และยังตกแต่งและสร้างบรรยากาศในห้องสมุดให้น่านั่ง และทำระบบจัดการห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน เพื่อการประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้เด็ก ๆ สามารถมาศึกษาหาความรู้และพัฒนาทักษะกันได้อย่างเต็มที่ในห้องสมุดแห่งนี้”

“พร้อมกับมีการฝึกอบรมคุณครูเพื่อให้สามารถเป็นที่ปรึกษา และแนะนำแนวทางในการเรียน และการใช้ชีวิตให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เรามีแผนที่จะปรับปรุงห้องสมุดในโรงเรียนที่ขาดแคลนและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพิ่มเติมเป็น 15 แห่งทั่วประเทศภายในปี 2566”

นับว่าไบเออร์สด๊อรฟไม่เพียงเน้นเรื่องการดูแลผิวพรรณให้ผู้คนผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังทำพันธกิจภายใต้ CARE BEYOND SKIN มากกว่าการดูแลผิวอย่างเป็นรูปธรรม โดยเป็นการคืนประโยชน์ให้กับสังคม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและเท่าเทียม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนผ่านการเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงการศึกษา และสร้างทักษะการเรียนรู้ให้แก่พวกเขาอย่างยั่งยืน