ไทยติดอันดับ 4 ว่างงานน้อยที่สุดในโลก

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หารือทุกหน่วยระดมเร่งแก้ไขปัญหาการว่างงาน ขณะที่ข้อมูลจาก Trading Economics , Index mundi.com ระบุไทยมีอัตราว่างงาน ร้อยละ 1.2 ติดอันดับ 4 ว่างงานน้อยที่สุดของโลก

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า จากข้อมูลการจ้างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่าเดือนพฤษภาคม 2561 มีจำนวนคนตกงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 170,900 คน ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว โดยได้จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย บริษัท เป็นต้น เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานมีหน่วยงานในการให้บริการเพื่อการมีงานทำคือ 1. ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) 2. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 3. สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด 4. รถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ให้บริการด้านการจัดหางาน www.doe.go.th/smartjob และ Smart job Center Application By Smartphone เพื่ออำนวยความสะดวกในการหางานอีกด้วย

ทั้งนี้ ข้อมูลจากเว็ปไซต์ Trading Economics.com และ Index mundi.com ได้นำเสนออัตราการว่างงานของ 215 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจากการเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศทั่วโลกปรากฎว่าประเทศไทยมีอัตราการว่างงานน้อยที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ของโลก โดยประเทศไทยมีประชากรประมาณ 66,200,000 คน มีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.2 สำรวจข้อมูลเมื่อเดือนมีนาคม 2018 ขณะที่ประเทศในแถบยุโรป อาทิ ฝรั่งเศส ซึ่งมีประชากรประมาณ 67,200,000 คน มีอัตราการว่างงานร้อยละ 9.2 สำรวจข้อมูลเมื่อเดือนมกราคม 2018 ประเทศอังกฤษ มีประชากรประมาณ 65,650,000 คน มีอัตราการว่างงานร้อยละ 4.2 สำรวจข้อมูลเมื่อเดือนมกราคม 2018 ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกา มีประชากรประมาณ 325,000,000 คน มีอัตราการว่างงานร้อยละ 3.9 สำรวจข้อมูลเมื่อเดือนเมษายน 2018 ขณะเดียวกันประเทศจีน ซึ่งมีประชากรมากถึง 1,385,260,000 คน มีอัตราการว่างงานร้อยละ 3.89 สำรวจข้อมูลเมื่อเดือนมกราคม 2018 ประเทศญี่ปุ่นมีประชากรประมาณ 126,672,000 คน มีอัตราการว่างงานร้อยละ 2.5 สำรวจข้อมูลเมื่อเดือนมีนาคม 2018 สำหรับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น มาเลเซีย มีประชากรประมาณ 32,200,000 คน มีอัตราการว่างงานร้อยละ 3.3 สำรวจข้อมูลเมื่อเดือนมีนาคม 2018 ประเทศสิงคโปร์มีประชากรประมาณ 5,600,000 คน มีอัตราการว่างงานร้อยละ 2.0 สำรวจข้อมูลเมื่อเดือนมีนาคม 2018

นายอนุรักษ์กล่าวเพิ่มเติมว่า การว่างงานเกิดจากองค์ประกอบต่างๆ เข่น การเลือกเรียนในสายที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ผู้สำเร็จการศึกษาบางส่วนยังไม่ต้องการหางานทำ เนื่องจากอยู่ในช่วงของการตัดสินใจ ผู้สำเร็จการศึกษาบางส่วน ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยรับช่วงต่อจากครอบครัว แต่อย่างไรก็ตาม กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานมิได้นิ่งนอนใจ โดยได้รวบรวมตำแหน่งงานว่างของนายจ้าง/สถานประกอบการต่างๆ ที่มีความต้องการจ้างงานผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี รวมทั้งการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกตัดสินใจสมัครงาน หรือประกอบอาชีพอิสระต่างๆ ทั้งยังมีบริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียนที่จะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้ทราบถึงอาชีพและลักษณะอาชีพที่อยู่ในความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเลือกสาขาที่เรียนต่อระดับปริญญาตรีที่มีตลาดแรงงานรองรับอีกด้วย