Learning Dollars การเรียนรู้ที่ “พนักงาน” เลือกเอง

“เทสโก้ โลตัส” ผู้นำธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีสาขาทั้งหมดประมาณ 1,950 สาขาทั่วประเทศ ทั้งยังมองเห็นถึงความสำคัญกับการรับมือความท้าทายของโลกธุรกิจในยุคปัจจุบันและอนาคต ทั้งนั้นเพราะบริษัทมองว่าองค์ประกอบสำคัญในการนำพาองค์กรก้าวข้ามความท้าทายคือพนักงาน

แต่กระนั้น ยังมีปัจจัยสำคัญกว่าคือพนักงานต้องมีความสามารถในการปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากด้วย ดังนั้น การเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพพนักงานจึงต้องไม่มีวันหยุดนิ่ง เทสโก้ โลตัสจึงสร้างโปรแกรมพัฒนาพนักงานทั่วประเทศผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะกับแต่ละบุคคลหรือ personalised learning โดยผนึกกับ 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยพัฒนาโปรแกรม Learning Dollars ขึ้นมา

“อรกานดา อรรถวิภัชน์” ประธานกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เทสโก้ โลตัส กล่าวว่าสิ่งที่เรียนรู้ในวันนี้ อาจไม่สามารถใช้ได้ในวันพรุ่งนี้ ดังนั้น ในฐานะองค์กรที่มีการจ้างงานพนักงานประจำและชั่วคราวกว่า 50,000 คนในประเทศไทย จึงให้ความสำคัญกับการให้โอกาสแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกเจเนอเรชั่น ที่จะต้องตอบโจทย์ความต้องการของพนักงาน ขณะเดียวกัน จะต้องตอบโจทย์องค์กรด้วย เพื่อที่พนักงานจะสามารถนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตที่ได้ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพแรงงานของไทยโดยรวม


“เราวางกลยุทธ์พัฒนาบุคลากร 3 ด้านหลัก ๆ คือ personalisation การเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละบุคคล, ownership การรู้สึกเป็นเจ้าของ สามารถกำหนด และควบคุมสิ่งที่ตนเองเลือก และ flexibility มีความยืดหยุ่น แต่ขณะเดียวกัน ต้องสามารถตอบโจทย์ของธุรกิจในยุค 4.0 ที่ต้องการ agility หรือความว่องไวในการปรับตัว และเปลี่ยนทิศทางเพื่อสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ได้ด้วย”

“โปรแกรม Learning Dollars เป็นการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ทั้ง 3 ด้าน โดยมีจุดประสงค์ให้พนักงานเลือกเรียนตามความสนใจ ตามแผนพัฒนาตัวเอง (PDP-personaldevelopment plan) ซึ่งเราทำโปรแกรมนี้มาเป็นปีที่ 3 แล้ว ปีแรกร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากนั้น จึงขยายความร่วมมือกับอีก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้พนักงานในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้เช่นกัน”

“จุดเด่นของโปรแกรมนี้คือการมีวงเงินให้พนักงาน เพื่อใช้เป็นค่าเรียนหลักสูตรต่าง ๆ โดยเราทำคูปองใบละ 5,000 บาทมาเป็นลูกเล่นให้พนักงานรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้มีมูลค่า ต้องตั้งใจเรียนให้สมกับการลงทุน โดยพนักงานระดับปฏิบัติงานจะได้คูปองเงินเริ่มต้นที่ 20,000 บาท ระดับผู้จัดการ 50,000 บาท และผู้บังคับบัญชาแต่ละท่านจะมีสมุดเช็กมูลค่า 2 แสนบาทเพื่อให้พนักงานเพิ่มเติมตามความเหมาะสม”


“อรกานดา” กล่าวเพิ่มเติมว่าหลักสูตรที่เปิดสมัครจะมีความหลากหลาย ทั้งหลักสูตรระยะยาว และหลักสูตรที่สามารถเลือกเรียนได้แบบครั้งเดียวจบ ทั้งยังมีให้เลือกแบบเรียนในห้องเรียน และเรียนออนไลน์ นอกจากหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาทักษะในการทำงานแล้ว เรายังมีหลักสูตรที่พัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล เช่น พัฒนาการเป็นผู้นำ การคิดเป็นแบบระบบ การบริหารความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดการทำงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกธุรกิจในปัจจุบันอีกด้วย

“ส่วนหลักสูตรที่เกิดจากการพัฒนาร่วมกันระหว่างเทสโก้ โลตัส และมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้ง 4 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร Micro MBA ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปี, Appreciative Inquiry (สุนทรียสาธก) เครื่องมือที่ใช้หาประสบการณ์เชิงบวก สำหรับการบริหารการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงองค์กร ผ่านการร่วมกันถาม การตั้งข้อสงสัยในเชิงบวก ช่วยสร้างทัศนคติคนในองค์กรให้มองหาโอกาสในทุกปัญหา, Team Communication หรือ module ที่ 3 (ขั้น advance) เพื่อพัฒนาเรื่องการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพราะเราเชื่อว่า การเป็นผู้นำที่ดีต้องเข้าใจคน และสามารถประสานงานระหว่างทีม และข้ามสายงานได้”

“โดยโมดูลเหล่านี้จะเน้นการเข้าใจบทบาท และอุปนิสัยทางจิตวิทยาของคนที่ต่างกัน ปลูกฝังทัศนคติของการเป็นเจ้าของ (ownership) อันจะก่อให้เกิดความรักและความสามัคคีในองค์กร, Infographic Thinking หรือเครื่องมือการสื่อสารแนวใหม่ ที่สามารถส่งข้อมูลเยอะ ๆ สู่สมองของกลุ่มเป้าหมายได้ วิชานี้สามารถนำไปต่อยอดอาชีพให้ผู้เรียนได้ทันทีไม่ว่าอาชีพอะไรก็ตาม และ Mind Mapping วิชาที่เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการระบบความคิด ดึงศักยภาพ การทำงานของสมอง เพิ่มการจดจำ ตลอดจนกระตุ้นจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ เป็นต้น”

“จากที่ดำเนินการมา 3 ปี เราได้รับความสนใจอย่างมากจากพนักงาน ส่วนหลักสูตร Micro MBA มีพนักงานเรียนจบ 200 คนแล้ว ซึ่งพนักงานได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบ แต่สิ่งสำคัญในการพัฒนาบุคลากรคือการนำความรู้ที่ได้มาใช้จริง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพนักงาน และเทสโก้ โลตัส ดังนั้น หลังจากพนักงานเรียนจบในแต่ละหลักสูตร เราจะมีการพูดคุยกับพนักงานถึงแผนการนำมาใช้ และติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพนักงานด้วย ความสำเร็จของโครงการกลุ่มเทสโก้ โลตัส สหราชอาณาจักรจะนำโปรแกรมพัฒนาบุคลากร Learning Dollars ไปใช้ และเรายังมองถึงการขยายโปรแกรมไปที่ประเทศมาเลเซียต่อไปด้วย”

“รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์” คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเพิ่มเติมว่าการที่องค์กรจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ความรู้ที่พนักงานนำมาใช้จากตำราเรียนแบบเดิมคงไม่เพียงพอ ต้องมีการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งนั้นเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลกธุรกิจต่อไปได้

“ในฐานะที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์การบริหารธุรกิจ เราจึงออกแบบหลักสูตร Micro MBA ให้กับเทสโก้ โลตัส เพื่อถ่ายทอดความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ ซึ่ง Mini MBA เปรียบเสมือนหลักสูตร MBA ของจุฬาฯ ให้พนักงานได้เรียนในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ และที่ผ่านมาจุฬาฯได้ร่วมมือกับหลายองค์กรในการจัดอบรมพนักงาน แต่ยังไม่เห็นองค์กรไหนทำรูปแบบ personalize learning ในแบบของเทสโก้ โลตัส”

“การร่วมมือกับเทสโก้ โลตัสยังทำให้เกิดประโยชน์กับการเรียนรู้ของนิสิตในจุฬาฯด้วย เพราะการสอนไม่สามารถใช้ความรู้จากตำราเพียงอย่างเดียว ต้องมีการนำความรู้ที่ได้จากภาคธุรกิจมาสอนให้นักเรียนเข้าใจบริบทการทำงานอย่างแท้จริง จึงจะเกิดประโยชน์ ผมมองว่าการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์แรงงาน 4.0 ไม่ใช่การเรียนรู้เรื่องแค่นวัตกรรม และเทคโนโลยี แต่ต้องเป็นการเรียนรู้เรื่องอายุไขด้วย เพื่อเราจะพัฒนาธุรกิจให้ตอบโจทย์ช่วงอายุที่เปลี่ยนไป โดยในทุก ๆ 10 ปี คนจะอายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้น 2 ปี และคนจะกลายมาเป็น learning machine ที่จะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง”

จึงนับว่า Learning Dollars ของเทสโก้ โลตัส เป็นการสร้างโปรแกรมการเรียนรู้ต่าง ๆ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนพนักงานเพื่อนำมาพัฒนาให้โปรแกรมตอบโจทย์การเรียนรู้ และเป็นการเพิ่มทักษะของพนักงานให้ก้าวพร้อมไปกับการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

Previous article‘แสนรัก อารูกัส’ Start-up ไทยมาแรง! ชูนวัตกรรมจากเอสโตเนียเขย่าวงการออนไลน์
Next articleปักหมุด”สถานีพัทยา”ไข่แดงอีอีซี เร่งประมูลอู่ตะเภาเมืองสนามบิน