TCP ชูแผน 5 ปี ระยะ 2 มุ่งสร้างความยั่งยืน 3 มิติ

คอลัมน์ CSR Talk

เมื่อไม่นานมานี้ “กลุ่มธุรกิจ TCP” ประกาศเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแผนธุรกิจ 5 ปี ในระยะที่ 2 โดยร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 มิติ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน(Sustainable Development Goals-SDGs)

“สราวุฒิ อยู่วิทยา” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า ในปี 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจ TCP ได้ประกาศเดินหน้าแผนธุรกิจ 5 ปี โดยการลงทุน 10,000 ล้านบาท เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจของเราให้แข็งแกร่ง เป็นเฮาส์ออฟแบรนด์ที่ทรงพลัง และผลักดันยอดขายให้โตขึ้น3 เท่า เป็น 100,000 ล้านบาท

ในปี 2561 กลุ่มธุรกิจ TCP ยังเดินหน้าตามแผน 5 ปี ในระยะที่ 2 โดยการประกาศเป้าหมายที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจ TCP โดยแบ่งเป็น 3 เสาหลัก คือ

หนึ่ง integrity มุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการอย่างรับผิดชอบ สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ภายใต้ 2 ภารกิจสำคัญที่เรียกว่า พันธมิตรธุรกิจยั่งยืน (supply chain sustainability) และการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล (responsible business)

“การที่ integrity จะเกิดขึ้นได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากคู่ค้าของเรา บอร์ดของบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่ต้องทำงานในลักษณะ ecosystem ตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ ไม่ว่า

จะเป็นการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบต่อสังคม ไปจนกระทั่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัยรวมถึงส่งเสริมให้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจมีแนวปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะการลดความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ พร้อมดำเนินธุรกิจที่เคารพต่อหลักกฎหมายทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศ เพื่อนำไปสู่การสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจแก่องค์กรในระยะยาว”

สอง quality มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน และการจัดการสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้เอื้อต่อการทำงานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย ตามหลักโภชนาการที่ดี ภายใต้ 2 ภารกิจสำคัญที่เรียกว่า คุณภาพสินค้าและบริการ (quality of product and service) และคุณภาพชีวิตบุคลากร (quality of life in workplace)

“กลุ่มธุรกิจ TCP จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์บริการให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง มีความหลากหลาย ปลอดภัย ตามหลักโภชนาการที่ดี และสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน” 

“อีกทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเป็นองค์กรที่ใช่ในหัวใจพนักงาน (employer of choice) โดยการเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน ดูแลเขาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ สร้างความผูกพันกับองค์กร รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะองค์ความรู้ และความก้าวหน้าในอาชีพ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คนดี คนเก่ง คนที่มีศักยภาพสูง อยากทำงานกับเรา และอยู่กับเราตลอดไป”

สาม harmony จะมุ่งเน้นการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทำงานขององค์กร โดยคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้ 2 ภารกิจสำคัญ คือ รักษ์สิ่งแวดล้อม (environmental friendly) และชุมชนยั่งยืน (socioeconomic development)

กลุ่มธุรกิจ TCP มุ่งมั่นที่จะทำให้กระบวนการทำงาน กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งยังสร้างแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน

ถึงตรงนี้ “สราวุฒิ” กล่าวอีกว่า กลุ่มธุรกิจ TCP ยังมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ชุมชนและสังคมยอมรับ ด้วยการสร้างเสริมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น และใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในด้านต่าง ๆ ในทุกที่ที่มีธุรกิจตั้งอยู่

“เรามองว่าเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นโอกาสของธุรกิจ เพราะจะสนับสนุนให้องค์กรสามารถค้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม รวมถึงสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจในทุกมิติ ทั้งในการสร้างสรรค์กิจกรรม หรือโครงการที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงตลอดไป”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ