“ซีพีเอฟ” เสริมคนพิการ อบรมความรู้-เข้าถึงสวัสดิการรัฐ

ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานเริ่มให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างให้ผู้พิการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐมากขึ้นเรื่อย ๆซึ่งเหมือนกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ “ซีพีเอฟ” และศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมจัดอบรมพนักงานคนพิการที่อยู่ใน จ.นครราชสีมา ให้มีความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงข้อมูลสิทธิและสวัสดิการใหม่ ๆ

เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐมากที่สุด

“จุฑามาศ ชาติเกษม” ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ศูนย์บริการคนพิการฯดำเนินงานเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการในจังหวัดที่มีอยู่ 80,000 คนอย่างต่อเนื่อง โดยภาคเอกชนให้ความร่วมมือจัดจ้างคนพิการในวัยทำงานในโคราชประมาณ 40,000 คนได้ทำงานในสถานประกอบการ หรือจัดจ้างทำงานสาธารณประโยชน์ในชุมชนมีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพของคน สร้างคุณค่าให้กับคนพิการ

“นอกจากนี้ ความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างซีพีเอฟในการจัดอบรมให้ความรู้ เป็นอีกแนวทางที่เสริมสร้างความเท่าเทียมให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ศูนย์บริการคนพิการฯสนับสนุนให้ซีพีเอฟจัดให้ความรู้กับคนพิการต่อเนื่อง เพราะนโยบายและสวัสดิการเกี่ยวกับคนพิการมีการปรับเปลี่ยนทุกปี พร้อมกับแนะนำให้ภาคเอกชนรายอื่น ๆ ร่วมช่วยกันเพื่อส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐที่พึงได้อย่างครบถ้วน”

“การให้ความรู้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตคนพิการมาก ช่วยให้คนพิการเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ อาทิ เบี้ยคนพิการ, การบริการสุขภาพ, อุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ, สิทธิการกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ เป็นต้น ทั้งนั้น เพื่อให้คนพิการพึ่งพาตนเอง ไม่เป็นภาระของครอบครัวและชุมชน”

“ปริโสทัต ปุณณภุม” รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวเสริมว่า ซีพีเอฟจัดจ้างคนพิการใน จ.นครราชสีมาทำงานในสถานประกอบการและทำงานในชุมชนรวม 158 คน

“หลายคนเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพ ทั้งเป็นพนักงานด้านธุรการของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคราช เป็นครูช่วยสอนนักเรียนหูหนวกที่โรงเรียนราชสีมาปัญญานุกูล ซึ่งเป็นบุคลากรที่บริษัทมีความภูมิใจที่เห็นคนพิการเหล่านี้ช่วยส่งเสริมศักยภาพคนพิการได้มีงานที่มีคุณค่าทำ ช่วยให้พึ่งตนเองได้ ส่งผลให้กับสังคมไทยมีความเข้มแข็งและยั่งยืน”

นอกจากนั้น ยังมีอีกหลายเสียงต่อความชื่นชมคนพิการที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น “จุไรรัตน์ อุตสาหพงษ์” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรึก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา กล่าวว่า คนพิการที่ได้รับการจ้างงานจากซีพีเอฟให้ช่วยงานที่สำนักงานเป็นประโยชน์กับโรงพยาบาลเพราะมีคนช่วยให้งานบริการประชาชนได้มากขึ้น ขณะที่คนพิการยังได้มีรายได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

“สงวน มูลนิธิธรรม” ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ กล่าวว่า การอบรมนี้ช่วยให้คนพิการได้ทราบถึงสิทธิของตนเองที่พึงมีพึงได้ เช่น สิทธิการกู้เงินเพื่อนำไปประกอบอาชีพ ช่วยให้คนพิการไม่ต้องไปกู้หนี้นอกระบบ

“อังคารพิสุทธ์ สยามประโคน” ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับตะคร้อ กล่าวเสริมว่า การอบรมครั้งนี้ช่วยให้คนพิการมีความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ป้องกันเกิดอุบัติเหตุ และยังได้รู้สิทธิของตนเพิ่มขึ้น

ปัจจุบันซีพีเอฟจัดจ้างคนพิการเป็นพนักงานบริษัทรวมทั้งหมด 734 คน แบ่งออกเป็นจ้างคนพิการทำงานในสถานประกอบการของบริษัททั่วประเทศรวม 186 คน และจัดจ้างคนพิการให้ทำงานสาธารณประโยชน์หรือช่วยเหลืองานในชุมชนของคนพิการเองรวม 422 คน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมอาชีพให้สัมปทานคนพิการจัดสถานที่ให้จัดจำหน่ายสินค้าในโรงงานและสถานประกอบการของบริษัทอีก 126 คน ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาซีพีเอฟได้จัดอบรมเรื่องสิทธิและสวัสดิการที่คนพิการพึงได้รับมาอย่างต่อเนื่องรวมแล้ว 149 คน

ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟยังมีทีมงานคอยติดตามประเมินผล รวมถึงดูแลชีวิตความเป็นอยู่คนพิการถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าคนพิการที่เป็นพนักงานของบริษัทสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและมั่นคงจริง ๆ 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ