“บิ๊กอู๋” เจาะกลุ่มอาชีพสื่อ ปูพรม ม.40 ประกันสังคมภาคสมัครใจ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน โครงการ “สร้างการรับรู้ประกันสังคมมาตรา 40 กลุ่มสื่อมวลชน” ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ โดย กล่าวตอนหนึ่งว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะการดูแลผู้ประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและมีหลักประกันชีวิต กระทรวงแรงงานมีนโยบายเน้นหนักและเร่งด่วนในการขยายการบูรณาการภาคี เครือข่ายในการส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยการโน้มน้าว จูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคม มาตรา (ม.) 40 ภาคสมัครใจเพิ่มขึ้น ซึ่งกลุ่มอาชีพสื่อมวลชนเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการสนับสนุน และเป็นภาคีเครือข่ายในการสื่อสาร สร้างการรับรู้เกี่ยวกับความคุ้มครองประกันสังคมม. 40 แก่ประชาชนและผู้ประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เสริมสร้างหลักประกันทางสังคมและขยายความคุ้มครองให้ทั่วถึง ซึ่งในปี 2560 สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ดำเนินการแก้ไขกฎหมายปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์แต่ไม่เพิ่มเงินสมทบให้แก่ผู้ประกันตนตามม. 40 กรณีผู้ประกันตนรายเดิมที่อยู่ในระบบ อีกทั้งเพิ่มทางเลือกใหม่เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองประกันสังคมเพิ่มขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายเพิ่มจำนวนผู้ประกันตนตามม. 40 ปีละ 1 ล้านคน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกันตนตามม. 40 แล้วจำนวน 2.7 ล้านคนทั่วประเทศ

“แต่ยังมีผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคม จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560 พบว่าประเทศไทย มีแรงงานนอกระบบ จำนวน 20.8 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งการจัดงานในวันนี้ จะเป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่สื่อมวลชน เพื่อสื่อสารและเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมให้แก่ประชาชน และผู้ประกอบอาชีพอิสระทุกกลุ่มอาชีพทั่วประเทศ ให้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญในการเข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคม ตั้งเป้าให้ได้ 5 ล้านคน ภายใน 5 ปีนับจากนี้ เพื่อส่งเสริมการมีหลักประกันชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดี” พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวและว่า กระทรวงแรงงานต้องการส่งเสริมให้กลุ่มแรงงานอิสระมีหลักประกันชีวิตที่ดี เพราะถือว่าเป็นกลุ่มที่สามารถเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศชาติให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนได้


สำหรับผู้ประกันตน ม.40 คือบุคคลทั่วไปที่อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ทำงานไม่มีนายจ้างมี 3 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่1 จ่าย 70 บาทต่อเดือน ได้สิทธิรับค่าทดแทนขาดรายได้ ทุพพลภาพ เสียชีวิต ทางเลือกที่2 จ่าย 100 บาทต่อเดือน ได้สิทธิรับค่าทดแทนขาดรายได้ ทุพพลภาพ เสียชีวิต เงินบำเหน็จชราภาพ และทางเลือกที่3 ได้สิทธิรับค่าทดแทนขาดรายได้ ทุพพลภาพ เสียชีวิต เงินบำเหน็จชราภาพ เงินสงเคราะห์บุตร

ที่มา มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ