“บิ๊กอู๋” เจาะกลุ่มอาชีพสื่อ ปูพรม ม.40 ประกันสังคมภาคสมัครใจ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน โครงการ “สร้างการรับรู้ประกันสังคมมาตรา 40 กลุ่มสื่อมวลชน” ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ โดย กล่าวตอนหนึ่งว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะการดูแลผู้ประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและมีหลักประกันชีวิต กระทรวงแรงงานมีนโยบายเน้นหนักและเร่งด่วนในการขยายการบูรณาการภาคี เครือข่ายในการส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยการโน้มน้าว จูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคม มาตรา (ม.) 40 ภาคสมัครใจเพิ่มขึ้น ซึ่งกลุ่มอาชีพสื่อมวลชนเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการสนับสนุน และเป็นภาคีเครือข่ายในการสื่อสาร สร้างการรับรู้เกี่ยวกับความคุ้มครองประกันสังคมม. 40 แก่ประชาชนและผู้ประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เสริมสร้างหลักประกันทางสังคมและขยายความคุ้มครองให้ทั่วถึง ซึ่งในปี 2560 สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ดำเนินการแก้ไขกฎหมายปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์แต่ไม่เพิ่มเงินสมทบให้แก่ผู้ประกันตนตามม. 40 กรณีผู้ประกันตนรายเดิมที่อยู่ในระบบ อีกทั้งเพิ่มทางเลือกใหม่เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองประกันสังคมเพิ่มขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายเพิ่มจำนวนผู้ประกันตนตามม. 40 ปีละ 1 ล้านคน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกันตนตามม. 40 แล้วจำนวน 2.7 ล้านคนทั่วประเทศ

“แต่ยังมีผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคม จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560 พบว่าประเทศไทย มีแรงงานนอกระบบ จำนวน 20.8 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งการจัดงานในวันนี้ จะเป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่สื่อมวลชน เพื่อสื่อสารและเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมให้แก่ประชาชน และผู้ประกอบอาชีพอิสระทุกกลุ่มอาชีพทั่วประเทศ ให้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญในการเข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคม ตั้งเป้าให้ได้ 5 ล้านคน ภายใน 5 ปีนับจากนี้ เพื่อส่งเสริมการมีหลักประกันชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดี” พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวและว่า กระทรวงแรงงานต้องการส่งเสริมให้กลุ่มแรงงานอิสระมีหลักประกันชีวิตที่ดี เพราะถือว่าเป็นกลุ่มที่สามารถเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศชาติให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนได้

สำหรับผู้ประกันตน ม.40 คือบุคคลทั่วไปที่อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ทำงานไม่มีนายจ้างมี 3 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่1 จ่าย 70 บาทต่อเดือน ได้สิทธิรับค่าทดแทนขาดรายได้ ทุพพลภาพ เสียชีวิต ทางเลือกที่2 จ่าย 100 บาทต่อเดือน ได้สิทธิรับค่าทดแทนขาดรายได้ ทุพพลภาพ เสียชีวิต เงินบำเหน็จชราภาพ และทางเลือกที่3 ได้สิทธิรับค่าทดแทนขาดรายได้ ทุพพลภาพ เสียชีวิต เงินบำเหน็จชราภาพ เงินสงเคราะห์บุตร

ที่มา มติชนออนไลน์

Previous articleตู่ดิจิทัล! “ประยุทธ์”ลอยกระทงคลองผดุงฯ ไลฟ์สดอวยพรให้ปชช.มีรายได้ดีขึ้น ทุกอย่างสำเร็จ (คลิป)
Next articleดอลลาร์ถูกเทขาย หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐหลายตัวออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้