ซีเอสอาร์ “รพ.ธนบุรี2” เดินหน้าสร้างสุขภาพดีให้คนไทย

โรงพยาบาลธนบุรี 2 ได้นำจุดแข็งด้านความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ ทั้งการป้องกัน รักษา และเสริมสร้าง สุขภาพที่ดีมาเผยแพร่แก่ผู้ที่อยู่ในชุมชน ได้แก่ เขตทวีวัฒนา ตลิ่งชัน บางแค บางใหญ่ และนนทบุรี รวมถึงชุมชนที่เป็นพันธมิตรคู่ค้าของโรงพยาบาล

“เฉลิมกุล อภิบุณโยภาส” กรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจรักษาพยาบาลได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล อีกทั้งได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร (Sustainability Strategy) ประกอบด้วย

1)การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good  Governance) โรงพยาบาลเชื่อมั่นว่าการดำเนินกิจการตามหลักความถูกต้อง ไม่เอาเปรียบผู้รับบริการ พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการปลูกฝังความเป็นธรรมให้กับพนักงานภายในโรงพยาบาล ถือเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

2)การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) คือการเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ มีแผนงานรองรับกับสภาวการณ์ต่างๆ อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการทำงานจากรอบด้านทุกมุมมอง ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3)การมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) มีการวางแผนกำหนดนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย

“การทำงานของเราจะเน้นการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการรักษาพยาบาล มีการชี้แจงรายละเอียด เงื่อนไข เพื่อความเข้าใจอันดี โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสิทธิของผู้ป่วยเป็นหลัก”

ทั้งนี้ กิจการที่บริษัทดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คือการสนับสนุนทุกๆ ด้านทางการแพทย์ รวมถึงบุคคลากร  ซึ่งแบ่งการดำเนินโครงการออกเป็นหลายส่วนได้แก่

1)ส่งเสริมสุขภาพภายในองค์กร เพราะบุคลากรในโรงพยาบาลเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีในการนำพาองค์กรให้ก้าวหน้า โรงพยาบาลจึงจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของบุคลากรในองค์กร อาทิ บริการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี และบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2)ส่งเสริมสุขภาพให้กับชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงพยาบาล เช่น นำทีมแพทย์ พยาบาล และพนักงาน ออกไปตรวจสุขภาพให้กับคนในชุมชนสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ เดือนละ 2 ครั้ง และชุมชมหมู่บ้านจัดสรรใกล้เคียง พร้อมกับจัดทำป้ายให้ความรู้หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ฟื้นคืนชีพ ติดตั้งไว้ที่สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ประชาชนที่มาออกกำลังกายได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างถูกวิธี

จากการติดตามประเมินผลชุมชนตามภูมิศาสตร์ พบว่าประชาชนทราบปัจจัยเสี่ยงในการที่จะเกิดภาวะเจ็บป่วยของตนเองและครอบครัว ร้อยละ 80  และยังส่งผลให้คนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 50

นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมเสวนาภายในโรงพยาบาล ด้วยการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน  อาทิเสวนาเรื่องข้อเข่าเสื่อม กับทางเลือกของการรักษา, เรื่องรู้ไว้ไม่เสี่ยงภาวะสมองเสื่อม และพาร์กินสัน จากการติดตามผลพบว่ามีจำนวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาเกินเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 34

ขณะเดียวกัน ได้ให้การสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาล และรถพยาบาลฉุกเฉินในกิจกรรมวิ่งมาราธอนร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บแก่นักวิ่งในระหว่างแข่งขัน  อาทิ งานบางกอกมิดไนท์มาราธอน 2018 เป็นต้น

ทั้งนี้ จาการทำงานอุทิศตนเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงพยาบาลธนบุรี 2 ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานให้บริการสาธารณประโยชน์ด้านการแพทย์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

“โรงพยาบาลสัญญาว่าจะดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน และเป็นส่วนเล็กๆ ในการช่วยเหลือประเทศชาติ” เฉลิมกุลกล่าว

 

Previous articleกนร.เห็นชอบเปิดศูนย์เก็บข้อมูลแรงงานชั่วคราวทางการเมียนมา ที่ จ.สมุทรสาคร
Next articleหุ้นปิดตลาดภาคเช้าบวก 25.43 จุด ดัชนี 1,667 จุด มูลค่าซื้อขาย 3 หมื่นล้าน