13 องค์กรกวาดรางวัล TQC/TQC Plus

เมื่อเร็วๆ นี้สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติประกาศรายชื่อ 13 องค์กรที่ผ่านเกณฑ์รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า บุคลากร การปฏิบัติการ หรือนวัตกรรม (Thailand Quality Class Plus : TQC Plus) และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2561

โดย “ปิยะบุตร ชลวิจารย์” ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กล่าวว่า สำหรับทั้ง 13 องค์กร ที่ได้รับรางวัลนั้นเริ่มที่ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus : Operation) คือ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดเด่นด้านลุกค้า (Thailand Quality Class Plus : Customer) คือ ธนาคารออมสิน และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) รวม 11 องค์กร ได้แก่ เขื่อนรัชชประภา เขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนศรีนครินทร์ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมถึง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, บริษัท บางจาก คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด, บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด, บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ในส่วนของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ยังไม่มีหน่วยงานใดได้รับรางวัล

“ดร.พสุ โลหารชุน” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเพิ่มผลผลิต และขีดความสามารถขององค์กรไทย เป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงของโลก โดยต้องทำให้ผลิตภาพเกิดขึ้นกับทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจ และให้แต่ละองค์กรสามารถการแข่งขันในเวทีโลกได้ และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาตินี้ทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงกระบวนการ ขีดความสามารถและผลลัพธ์ ผ่านระบบการพัฒนาและประเมินผลต่างๆสามารถยกระดับผลิตภาพของประเทศ

ด้าน”ดร.พาณิช เหล่าศิริรัตน์” ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กล่าวว่า การใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นเกณฑ์สำหรับการประเมินองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด และภาคส่วนให้มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย ให้แข่งขันในเวทีโลก นอกจากนี้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ได้รับการนำไปปรับใช้เป็นเกณฑ์สำหรับหน่วยงานที่กำกับดูแล หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ ทั้งด้านการสาธารณสุขและการศึกษา “ภาคสาธารณสุขได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปปรับใช้ในระบบการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล หรือ Hospital Accreditation : HA
ขณะที่ส่วนภาคการศึกษาในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาได้นำเกณฑ์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ Office of the Basic Education Commission Qualty Award : OBECQA ตลอดจนภาคการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่อยอดไปสู่การพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ Education Criteria Performance : EdPEx”

“นอกจากนี้ ภาครัฐได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้ในการวางแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หรือ Public Sector Management Quality Award : PMQA เพื่อการประเมินองค์กรที่ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ส่วนภาครัฐวิสาหกิจที่ได้ใช้ระบบประเมิณคุณภาพรัฐวิสาหกิจ หรือ State Enterprise Performance Appraisal : SEPA ได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปช่วยในการปรับปรุงระบบการประเมินด้วย”

Previous articleนายกฯ โชว์ผลงาน 4 ปี รัฐบาล ตั้งแต่ยึดอำนาจจนถึงมีเลือกตั้ง ลั่นโดยรวมทุกอย่างดีขึ้น
Next articleมารุต ชุ่มขุนทศ CEO “Class cafe” สู้บิ๊กธุรกิจ-รับมือดิจิทัลดิสรัปชั่น ต้องกล้าคิดนอกกรอบ