“รมว.แรงงาน” ลงพื้นที่ลำพูน เดินหน้าสร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาประชารัฐอย่างยั่งยืน

“พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงานสร้างงาน สานอาชีพพัฒนา ประชารัฐ อย่างยั่งยืน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ว่า กระทรวงแรงงานมีภารกิจในการบริหารจัดการแรงงาน ซึ่งเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาประเทศ มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทั้งมิติด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา การวางรากฐานที่มั่นคงในด้านแรงงาน ให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ

โดยการส่งเสริมให้คนไทยทุกกลุ่มมีงานทำที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีอาชีพ มีรายได้ รวมถึงการยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถภาพแรงงานอย่างต่อเนื่อง และได้มาตรฐานสากล ตลอดจนการควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรให้ปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมือง ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้า มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ทั้งนี้ ภายในงานดังกล่าวได้มอบโล่และเกียรติบัตร แก่สถานประกอบการที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ และสนับสนุนคนพิการทำงานเชิงสังคม ได้แก่ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด, สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายและบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวดีเด่น ได้แก่ บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด, โครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านประกันสังคมถ้วนหน้า ได้แก่ บ้านน้ำดิบน้อย ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน และบ้านก้อท่า ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน

Advertisement

อีกทั้งภายในงานดังกล่าวยังมีกิจกรรมนัดพบแรงงาน ซึ่งมีสถานประกอบการเข้าร่วม 30 แห่ง ตำแหน่งงานว่างกว่า 3,000 อัตรา การสาธิตอาชีพอิสระ 40 อาชีพ นิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับด้านการส่งเสริมการมีงานทำ นิทรรศการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้รับงานไปทำงานที่บ้าน กลุ่มแรงงานนอกระบบ และกลุ่มผู้สูงอายุ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำกระเป๋าบ้านกอข่อย ซึ่งทำกระเป๋าหนังและกระเป๋าผ้า และกลุ่มอู่ไหมไทย ซึ่งทอผ้าไหมยกดอกการให้คำปรึกษาผู้ที่ต้องการรับงานไปทำที่บ้าน การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดและสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดลำพูน บริการรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ฟรีจากโรงพยาบาลลำพูนและโรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียลแก่ผู้ประกันตนจังหวัดลำพูน และบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรี เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดลำพูน มีผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 255,632 คน มีผู้ว่างงาน 1,619 คน แรงงานที่รอฤดูกาล 75 คน มีแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย 10,464 คน มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 2,889 แห่ง ผู้ประกันตน 83,629 คน